ပလႅင္ရွင္းတမ္း

ပလႅင္သံုးမ်ိဳးနဲ႕ နတ္သံုးပါးကုိ ေဖာ္ျပခ်င္ပါတယ္ရွင္၊ ၀သုဒၶိနတ္ ဆုိတာကေတာ့ သတၱ၀ါအရွင္ ျမတ္စြာဘုရားသခင္၊ ဗမာသိၾကအစဥ္၊ အပရာဇီတပလႅင္၊ ဥပပတၱိနတ္ကို မွတ္စရာ ေျပာရလွ်င္ျဖင့္ ေျခာက္ထပ္ေသာ နတ္ျပည္တြင္၊ ကုသိုလ္တန္ခိုးနဲ႔ စံစားကာပင္၊ အထူးပိုင္စြာ စိတ္ခ်အစဥ္၊ သူဆုိင္ရာ ရာဇပလႅင္၊ ေရေျမသနင္း ျပည္ရွင္မင္းကုိ ေလာကသမုတိနတ္ေခၚတြင္၊ ရာဇပလႅင္ ရွစ္ခန္းနဲ႔ၾကငွန္းကုိးဆူ ဖြင့္ေတာ္မူမယ္ အစဥ္။
(ဗုဒၶဘာသာ လူမ်ိဳးတုိင္းပင္ အထူးမွတ္သားကာ ထားေစဘို႔ပင္၊ ေရွးေဟာင္း ေႏွာင္းျဖစ္ ဧကရာဇ္စံုလင္၊ ပလႅင္ ရွစ္ခန္းနဲ႔ ဆန္းတဲ႔နန္းဥကင္)2 ၊
က်က္သေရေတာ္ စံုလင္၊ ဒို႔ဘုရင္မ်ားရွိစဥ္၊ မွဴးမတ္အမ်ားနဲ႔ ညီလာခပါလို႕ သီဟသန ဆိုတာကေတာ့ ပထမေျမနန္းပလႅင္၊ ေရႊေငြမရွား အေထြေထြမ်ား ယမေနသား မမွားေအာင္စီစဥ္၊ ထိန္၀င္းလုိ႔ၾကည္လင္၊ စိန္ေရာင္ျမေရာင္သန္းလုိ႔ ျခေသၤ႔ခံတဲ႔ စံခဲ႔တဲ့နန္းေရႊပလႅင္။ ဒို႔ဗမာဂုဏ္အင္၊ ေတြးဆလို႔ မေမ႔ၾကနဲ႔ အၿမဲကုိစိတ္ထဲတြင္၊ ပ်ိဳခ်စ္သူမွန္ပါလွ်င္၊ ကိုယ္ဇစ္ျမစ္ကုိ ကုိယ္ေသြးစမ္းလုိ႔ ဥာဏ္စြမ္းအထူးမွတ္တမ္းတင္၊ (သြင္အျပင္ဆန္း ပလႅင္ရွစ္ခန္း)2 နန္းေတာ္ဥကင္၊ ထူးထူးျခားျခား မွတ္သားထားေစခ်င္။ သိမွတ္ၾကဘို႔အစဥ္၊ ဟသၤာရုပ္ခံ ထုတ္ျပန္၍ပင္၊ စည္းကမ္းျခားနားလို႔သာ ေဇတ၀န္ေခၚအေဆာင္ေတာ္တြင္၊ သကၤန္းသားနဲ႔ မွန္ရာျပခ်င္၊ ဟံသာသနပလႅင္၊ ဖုန္းတန္ခုိးနဲ႔ပင္၊ က်က္သေရ ရွိတဲ႔ ထီးမွန္နန္းတြင္၊ ပိတုန္းသြန္းလုပ္၍ပင္၊ ေသေသခ်ာခ်ာ စံရာတခြင္၊ ကရေ၀းသာနဲ႔ သေဘာေၾကြတဲ႔ ဘမရာသနပလႅင္၊ ပဒုမၼာၾကာပင္ မွတ္သားထားပါ၊ မ်ားရႈလွ်င္၊ သရက္သားမွန္စြာပင္၊ အေနာက္စမုတ္မွာ ရႈၾကပါေတာ့ ပဒုမၼာသနတြင္၊ သိစရာပအစဥ္၊ မိဂါသနပလႅင္၊ ေရႊသမင္ပံုသြင္၊ ေရသဖန္းသားကုိထြင္။ ဒို႔ဗမာဂုဏ္အင္ ……………………. မွတ္သားထားေစခ်င္။ စံရာတခြင္ ၾကငွန္းရႈလွ်င္၊ ျမန္မာဘုရင္နန္းဥကင္၊ ေရႊအဆင္း၀င္းလုိ႔သာၾကည္လင္၊ ထူးစြာပအစဥ္၊ မဟူရာသနပလႅင္၊ ေပါက္သားကုိယ္တြင္းလုပ္လို႔ ေဒါင္းရုပ္ခံတဲ႔ပလႅင္၊ ပညာရွင္ေပါင္းမ်ားတြင္ သခၤါပလႅင္အေၾကာင္းျပလွ်င္၊ ေရႊအဆင္း ၀င္းလုိ႔သာၾကည္လင္၊ ပိႏၷဲသားျခားနားျပဳျပင္၊ ေသခ်ာေအာင္မွတ္သားလုိ႔ ထားၾကပါေတာ့ရွင္၊ ၿဗဲတိုက္ေတာ္ကုိၾကည့္လွ်င္ စကားသားနဲ႔ ဆင္ခံတဲ႔ပလႅင္၊ အမ်ိဳးျမန္မာတိုင္းပင္၊ မွတ္ၾကေတာ့ ဂဇာသနေခၚတြင္။ ဒို႔ဗမာဂုဏ္အင္ ………………. မွတ္သားထားေစခ်င္။


မာတိကာ သို႔ .....