သားေရႊခဲ

လူကေလးရယ္ငို ခိုဖမ္းလို႔ေပး ခိုျဖဴခိုျပာနက္ကယ္ ဖမ္းခက္လွေသး၊ ေမေထြး ပိုက္လို႔ခ်ီမယ၊ သားေရႊစင္ခ်စ္ခင္ဘြယ္၊ အငိုတိတ္ပါေတာ့ကြယ္ သားးေရႊခဲရယ္၊ အူ၀ဲအူ၀ဲ၊ အုိ တိတ္ပါေတာ့ကြယ္၊ ပ်ိဳသိပ္ပါေတာ့မယ္။
သံၿပိဳင္။ ။ [ (တာရာယုဂန္နန္းက ၾကယ္ေပါင္းရယ္ ထာ၀စဥ္ ထြန္းလင္းလို႔ ထိန္ၾကည္တယ္)2 ၊ ကဲလြန္းပါတယ္၊ ဆိုးခ်င္ႏြဲ႕ခ်င္တယ္၊ သားလွေမာင္ ေပြ႕ကာသိပ္မယ္ အိပ္စမ္းကြယ္၊ ေရႊဂ်ိဳး ကူသံရယ္ ျမည္သံက်ဴးေတာ့တယ္၊ လူမမယ္ မယ့္ခ်စ္ဦး သားရင္ေသြးရယ္၊ ထာ၀စဥ္ေထြးပိုက္လို႔ေန ေမေမေခ်ာ႔မယ္]2 ။
လူကေလးေမာင္ ေမွးစက္ပါကြယ္၊ ေမေခ်ာ႔ကာ သိပ္ပါ့မယ္၊ ဆိုေတးသံးေလးကေအးတယ္၊ ေတာ္ေတာ္ပင္ငိုစမ္းကြယ္၊ လူကေလးရဲ႕ အိပ္ေတာ့ကြယ္၊ ကဲလြန္းလွပါတယ္၊ ေဗြဆိုးကာမိုက္ရင္ရိုက္မယ္၊ ေၾကာင္ႀကီးကုိက္ေတာ့မယ္၊ လူမမယ္ မယ့္ခ်စ္ဦးသားရင္ေသြးရယ္၊ ထာ၀စဥ္ေထြးပိုက္လို႔ ေမေမေခ်ာ႔မယ္။
(စိတ္ထဲကခ်စ္မ၀တယ္၊ ႏႈတ္ခမ္းေလးကေတာ့ကြယ္၊ ၿပံဳးလိုက္ရင္က်မနဲ႔တူ အသားကေလးျဖဴတယ္)2 ၊
ခင္မင္ဘြယ္ရင္ေသြးေမာင္ရယ္ အခ်ိန္ကုန္တယ္အိပ္စမ္းကြယ္၊ ဖေအတူတယ္၊ လူကေလးေမာင္ရယ္၊ ေတးဆုိကာ ေခ်ာ႔မယ္၊ အားႀကီးခၽြဲတတ္တယ္၊ ကဲလြန္းတဲ႔ လူမမယ္၊ ဖေအလဲ ခ်စ္တယ္ မေအလဲ ခ်စ္တယ္၊ သားရယ္ သနားဘြယ္။ တိမ္အာကာ၀ယ္ ေသာ္တာမင္းႀကီးရဲ႕ လလယ္မွာ ယုန္၀ပ္တယ္၊ သာယာၿပီကြယ္ ၾကည့္စမ္းပါလား ေမ့သားရယ္၊ ဆံဖြပ္တဲ႔ အဖိုးအို ေဟာၾကည့္ပါဆိုကြယ္၊ ဖုိးလမင္းက ထိန္ၾကည္တယ္၊ ဟိုမယ္ ထမင္းဆီဆမ္းကာ ေကၽြးဖို႔ရယ္၊ ထက္နန္းအာကာလယ္ ေရႊလင္ပန္းေလးနဲ႔ မင္းကုိေပးလိမ့္မယ္။
သံၿပိဳင္။ ။(တာယာယုဂါနန္းက ……………………ေမေမေခ်ာ႔မယ္)2 ။

မာတိကာ သို႔ .....