ေႏြရာသီ

တြန္သံခ်ိဳတယ္ ေရႊဥၾသငယ္ရယ္
ေႏြရာသီႏွယ္ အခ်ိန္မွန္လြန္းေနတယ္
တမင္ကလာေမ့ထားတဲ့ အတိတ္ကအေၾကာင္းကို
စ ေပးလိုက္သလိုပဲ ဒီအခ်ိန္အခါမွာ
ရင္နာစရာေတြဟာ အသစ္ျဖစ္ျပန္တယ္

ခိုလႈံႏိုင္စရာ ရင္ခြင္မဲ့သူထဲ
ေႏြလယ္ေခါင္မွာ ကိုယ္တစ္ေယာက္လည္းပါတယ္
နဂိုကရွိၿပီးသား အလြမ္းအေဆြးဓါတ္ကို
ဆြေပးလိုက္သလိုပဲ အျပင္မွာပူသလို
ရင္မွာပူလာရင္ ခက္ရခ်ည့္ကြယ္

မာတိကာ သို႔ .....