သူစိမ္းတစ္ေယာက္

မေရရာတာ အေသအခ်ာပဲ ျမင္ႏိုင္တယ္ အေျဖရယ္ မလိုေတာ့ပါ
အခ်ိန္ေတြသာ လည္ပတ္ဆဲ က်န္ေနသူ ဒီလူဟာ သူစိမ္းပါ
မျဖစ္ႏိုင္တဲ့ ဘ၀ဟာ အ႐ႈံးသာအေနာက္ဆံုးပဲ မဟုတ္လား
ၾကင္နာတယ္ဆိုေပမယ့္ အခ်ိန္တန္ၿပီဆုိရင္ ျပန္သြားပါ
ဒီလူဟာ ဒီေနရာပဲ အခ်ိန္တန္ရင္ ျပန္လာရဦးမွာ
ညင္သာစြာတုိးတိတ္ နာက်င္လြန္းတဲ့စိတ္

ေမွာင္လြန္းတဲ့ဘ၀မွာ ေသတဲ့အထိ ဆက္ခ်စ္မွာ
ငါ႔အသက္ေထာင့္ တစ္ေနရာမွာ ေနထိုင္ဆဲ
ေသသည့္တုိင္ဒီဘ၀ထဲ ငါမင္းသာ အခ်စ္ဆံုးပဲ
ရင္မွာ အသက္နဲ႔အမွ် ရွင္သန္ဆဲ

ဆံုမွတ္တို႔ လြဲေခ်ာ္ခဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မဲ့ေနခဲ့
ဘယ္ဘ၀မွ တုိ႔ျပန္ဆံုေတြ႕ခြင့္ ရွိႏိုင္မလဲ အခုေတာ့
သူစိမ္းတစ္ေယာက္ပါ

မေရရာတာ ေသခ်ာေပမယ့္ ဆံုႏုိင္တယ္ ဒီအိပ္မက္ထဲမွာ
အခ်ိန္တန္ရင္ ဒီေနရာပဲ ဒီလူဟာ ျပန္လာရဦးမွာ
တကယ္ဆို ခ်စ္လ်က္နဲ႔ အရာရာေပးဆပ္ခဲ့ ရသူပါ

မာတိကာ သို႔ .....