သီတာရတနာ

ဗုဒၶဘာသာျမန္မာေနျပည္ ေဘးဘယာမသန္းကာ ေအးခ်မ္းေတာ့သည္၊
ဘာေၾကာင့္လဲဆုိတာ ဘုရားရတနာ တရားရတနာ သံဃာရတနာ သံုးပါးဂုဏ္ရည္၊
လက္စံုမိုး၍ ရွိခိုးပူေဇာ္ပါသည္၊ သာသနာထြန္းတဲ႔ေရာင္ျခည္၊ လက်္ာေတာင္ကၽြန္းဒီပါ မဂၤလာတရားျမတ္သည္၊
ေဘးကင္းကြာတဲ႔ ျမန္မာျပည္သာယာသည္၊ တို႔ႏိုင္ငံႀကီး ခ်မ္းသာမည္၊ ထူးျမတ္ပါတဲ႔ရတနာေတြသည္၊
ရွင္းျပမည္ လင္းျပမည္၊ ေအာ္ေရႊတြင္းေငြတြင္းပယင္းဒုတၱာသႏၱာပုလဲအညီ၊ မကြာအၿမဲတည္၊
ေပါလြန္လြန္းလို႔ သံုးမကုန္ႏိုင္ပါၿပီ၊ စိန္ေၾကာက္ နီလာ ေဂၚမုတ္ ဥသဖရားတည္၊ ပတၱျမားျမဣႏၵနီ။
သံၿပိဳင္။ ။ (ရတနာခုႏွစ္ပါးတည္ သာယာစည္ကားသည္ ဘုရားရွိခိုးတဲ႔အမိျမန္မာျပည္၊ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေပသည္) ၂
တရားအက်ိဳးေမွ်ာ္သေလာက္ တန္းခိုးေတာ္ေၾကာင့္လို႔ ပ်ိဳၾကည္ေအာင္ထင္သည္၊
အဖိုးမျဖတ္ႏိုင္တဲ႔ ရတနာသံုးပါးထင္ရွားတည္ေလသည္။
(စပါးဂ်ံဳဆန္ ေရနံ ေရာ္ဘာစံုလို႔ သစ္ေတြ၀ါးေတြမကုန္သမုိ႔လဲ ၀ါဂြမ္းအညီ ပဲပါႏွမ္းဆီ) ၂
ေျပာင္းအခင္းက ေကာင္းျခင္းလြန္တာရွည္၊ ေျမထဲရႈလိုက္ျပန္ေတာ့ ခဲသတၱဳ သံသြတ္ ေဘာ္ေတြတည္၊
အဖိုးမျဖတ္ႏိုင္သည္၊ ရတနာရွိတဲ႔ သီရိျမန္မာျပည္။ သံၿပိဳင္။ ။ရတနာ………………ထင္ရွားတည္ေလသည္။
(ရတနာမုိး ၿဖိဳးေမာက္သည္ ျမန္မာျပည္၊ မဂၤလာအဟုန္ယဥ္ကာတဖံု ပညာစံုေပါသည္) ၂
(ရတနာအျဖာျဖာ ေကာင္းျမတ္တာေတြစုးေ၀းလုိ႔ မေႏွးျပန္ကာတည္၊ သမၼဇဥ္ဥာဏ္ ဥဏ္ယွဥ္ကာ ၾကံအင္သာ ေတြးရည္)
ျမန္မာတိုင္ၿမိဳ႕ တုိ႔နယ္ျပည္၊ ေအးခ်မ္းသာယာပါစီ၊ လက်္ာထြန္းတဲ႔ေတာင္ကၽြန္းမဟီ။
သံၿပိဳင္။ ။ ရတနာ………….ထင္ရွားတည္ေလသည္။

မာတိကာ သို႔ .....