ထာ၀ရ - ၀ုိင္၀ုိင္း

တမ္းတ ေရး - အငဲ
ဂ်ဴလီယက္ ေရး - ညီသစ္
ကန္႔သတ္ခ်က္ ေရး - ျမင့္မိုးေအာင္
ဒူးေထာက္ၿပီ ေရး - ေကေအတီ
ကၽြန္ေတာ့္အေဖ ေရး - အငဲ
ထာ၀ရအဆံုးထိ ေရး - ေလးျဖဴ
ျပန္လာပါ ..... စိတ္ပူတယ္ ေရး - ေမာင္ေမာင္ေဇာ္လတ္
လက္ခံမွာလား ေရး - ေမာင္ေမာင္ေဇာ္လတ္
အိပ္မက္ထဲကအိပ္မက္ ေရး - ေမာင္သစ္မင္း
စိတ္ထြက္ေပါက္ ေရး - ဇ၀ါ
အခ်စ္အကၡရာ ေရး - ျမင့္မုိးေအာင္
ဘာမွမျဖစ္သလိုနဲ႔ ေရး - ေကေအတီ

မာတိကာ သို႔ .....