ဆုထူးပန္

အေတာင္ႏွစ္ဆယ္၀တ္ မင္းေယာက်္ားဘ၀ကို က်မ လိုခ်င္ပါတယ္၊
မႏုႆတၱဒုလႅဘ လူ႕ေျပ၀ယ္၊ ေကာင္းမႈ အသြယ္သြယ္
ဒါန သီလ ဘာ၀နာတရားကုိ ပြားမ်ားကာေနခ်င္ပါတယ္။
(အိမ္ေထာင္ေရးဆိုတာက သခင္တခုလင္တခု
အစဥ္သမႈ ႐ႈပ္ေထြးျပန္ေလတယ္၊ သေဘာကကြယ္၊ ေျပာျပမယ္၊
ေနာင္အေရးကတကယ္၊ မေအးရတယ္၊ ေၾကာက္စရာေတြပါကြယ္) ၂ ၊
ဤေလာက၀ယ္ ေအာ္ ၀ဲသံသရာတြင္း ဆင္းၾကကာ မလြတ္ကင္းႏုိင္တယ္။
ဆုထုူးပန္မယ္၊ မင္းေယာက်္ားဘသို႔ကြယ္၊ တကယ္ရေအာင္ပ်ိဳၾကံရြယ္၊
ေန႔ ေန႔စဥ္ ည ညစဥ္ကြယ္။ ေနာင္ခါ၀ယ္၊
ကံ႔ေကာ္ပန္းတင္ ပတၱျမားပလႅင္ထက္၌ကြယ္၊ ၾကည္ျဖဴစြာ ပ်ိဳတကယ္၊
ဖူးေတာ႔မယ္၊ ဘုရားအရိေမတၱယ် ျမတ္အရွင္ေစာကို မေနာၾကြယ္၊
(ေျမာ္ျမင္ပါတယ္) ၂ ၊ အဲ႔ဒါေၾကာင့္မို႔ ေယာက်္ားဆုကို ရီရီပန္ခ်င္တယ္၊
ေအာ္ မိန္းမဘ၀ကလြတ္ကင္းဘို႔အၾကံရယ္၊
ေနာင္ေရးေမွ်ာ္ေတြးေၾကာက္ပါတယ္။ ဆုထူးပန္မယ္ … ည ညစဥ္ကြယ္။
(မိန္းမသားမ်ား၀ယ္၊ ေအာက္တန္းက်ေပတယ္၊
ခုေနမ်ားစဥ္းစားလိုက္ရင္ေတြးမိျပန္ေတာ႔လဲစိတ္႐ႈပ္ပါဘိတယ္) ၂ ၊
ေယာက်္ားေကာင္းျဖစ္ခဲ႔ရင္ ဘုရားဆုကိုလဲ မလြဲဓိဌာန္ပန္ႏိုင္တယ္၊
ရီရီေလးယံုၾကည္တယ္။ ဆုထူးပန္မယ္ ……… ည ညစဥ္ကြယ္။
(ၾကည္ျဖဴစြာ စိတ္ထားကရယ္၊ ေစတနာသဒၶါ တရားၾကြယ္၊
လွဴဘြယ္ဆုိရင္တကယ္၊ ေက်ာင္းအမႀကီးရဲ႕ ၀ိသာခါထံုး သက္ေသတယ္) ၂
ကုသိုလ္ဒါန ျမတ္သီလရယ္၊ ႀကိဳးစားအားထုတ္ က်င္႔ေဆာင္ေတာ႔မယ္၊
သို႔မွလဲ မလြဲေကာင္းက်ိဳး ရ/ေပး လိမ္႔မယ္၊ ေနာင္ခါ၀ယ္။

မာတိကာ သို႔ .....