ဦးႏုစကားပံု

ဟိုေရွးထံုးအစဥ္ မပယ္ေစခ်င္တယ္၊ အၿမဲထင္ျမင္ ဆင္ျခင္မွတ္သား သူေတာ္ဦးႏုစကား။
မွတ္သားေလာက္စရာ က်မေျပာျပမည္၊ ေသေသခ်ာခ်ာ ယံုစားပါၾကအတည္၊
လူႀကီးရဲ႕စကားရွိတာ ခ်င့္ခ်ိန္လို႔သာ တကယ္ဘဲ ၾကံဆ
(ေတြးၾကစရာ အေရးထားဘုိ႔ ဆိုျပပါအံုးမည္၊ အဆိုးအေကာင္းကိုမ်ားသိဘို႔ အသိေပးပါရေစ) ၂ ၊
အဟုတ္အမွန္လဲသိပါေစ၊ အလုပ္ၾကံဆိုတာလဲ ရွိပါအတည္၊ အဟုတ္အမွန္လဲသိမွ
သံသရာေအးပ၍ အေနက်ယ္မည္၊ အလုပ္အၾကံဆုိတာလဲရွိမွဆန္ရွာေရးလွ၍ အေျခတကယ္တည္။
ဗုဒၶဆရာတြယ္ရသည္၊ ရုပ္လွတာကုိပယ္ရမည္၊ ဗုဒၶဆရာတြယ္မွ ေအးျမကာၾကည္၊
ရုပ္လွတာကုိပယ္မွ ေဘးပကြယ္မည္၊ ေသရည္ကုိမေသာက္နဲ႔ ေရၾကည္ကုိ မေႏွာက္နဲ႔၊
ေသရည္ ေသာက္ျပန္ေတာ႔အပယ္ဘံု က်လိမ္႔မည္၊ ေရၾကည္ေႏွာက္ျပန္ေတာ႔ အႏွယ္မႈန္ေတြထတတ္သည္၊
ဆံုးမစာစကားပံု အလီလီ၊ ယံုယံုၾကည္ၾကည္ ပညာေက်ာ္ဦးႏုသည္ ေနာင္လာေနာက္သား ထင္ရွားေစရမည္၊
အျမင္က်ယ္သည္၊ အစဥ္တကယ္ညီ၊ အဖိုးတန္သည္၊ ထူးလုိက္ပါတဲ႔ဥာဏ္စြမ္းရည္။
ေဂါနမံသံကို မစားပါနဲ႔အတည္၊ ေကာဓျခံရံကို မပြားေနရမည္၊ ေဂါနမံသံစားေတာ႔ မိဘသဖြယ္ျဖစ္ေပသည္၊
ေကာဓျခံရံပြားေတာ႔ အဓိကရ အပါယ္နစ္ေခ်မည္၊ မီးကုိအၾကြင္းမထားနဲ႔ ခရီးကိုအျပင္းမသြားနဲ႔၊
မီးအၾကြင္းထားေတာ႔ ထင္အရွားပြားတတ္သည္၊ ခရီးကို အျပင္းသြားေတာ႔ အစဥ္တရားမွားတတ္သည္၊
မ်ားမွတ္ေစဘုိ႔သို႔ကလို စာစီ၊ (ေရွးစကားပံုညီ ေရးမကုန္ၿပီ) ၂ ၊ အျမင္က်ယ္သည္၊ အစဥ္တကယ္ညီ၊
အဖိုးတန္သည္ ထူးလိုက္ပါတဲ႔ ဥာဏ္စြမ္းရည္။ (ေရွးစကားပံု အညီ ယံုၾကည္ မွတ္သား ပညာဥာဏ္ပြားမည္) ၂
(ေပါင္းသဟာ အေၾကာင္းသာဓက ခုသာ ရႈပါ ဥပမာညႊန္ျပမည္၊
စြဲကာအၿမဲထာ၀ရ ရွင္လူအေပါင္းသည္ အထူးပင္မေမ႔ေကာင္းသည္) ၂ ၊
(တုိင္းျပည္ေဆာင္ ၾကည္ေအာင္ ၾကည္ေအာင္သည္ တေပါင္းသီခ်င္းလင္းမည္) ၂ ၊
တရားမပ်က္တဲ႔စံဌာနီ၊ ပတၱျမားထြက္တဲ႔ျမန္မာျပည္၊ ေရႊတိုင္ညြန္႔ကဗ်ာေရးကာစာကုိစီ၊
(ေရွးစကားပံုအညီ ေရးမကုန္ၿပီ) ၂ ၊
အျမင္က်ယ္သည္၊ အစဥ္တကယ္ညီ၊ အဖိုးတန္သည္၊ ထူးလုိက္ပါတဲ႔ ဥာဏ္စြမ္းရည္။
(ေရွးစကားပံု အညီ ယံုၾကည္မွတ္သား ပညာဥာဏ္ပြားမည္) ၂ ၊
(ေပါင္းသဟာ အေၾကာင္းသာဓက ခုသာ ႐ႈပါ ဥပမာညႊန္ျပမည္၊
စြဲကာအၿမဲထာ၀ရ ရွင္လူအေပါင္းသည္ အထူးပင္မေမ႔ေကာင္းသည္) ၂ ၊
(တိုင္းျပည္ေဆာင္ ၾကည္ေအာင္ ၾကည္ေအာင္သည္တေပါင္းသီခ်င္းလင္းမည္) ၂၊
တရားမပ်က္တဲ႔ စံဌာနီ၊ ပတၱျမားထြက္တဲ႔ ျမန္မာျပည္၊ ေရႊတိုင္ညြန္႔ ကဗ်ာေရးကာစာကုိစီ၊
(ေရွးစကားပံုအညီ ေရးမကုန္ၿပီ) ၂ ၊ မျမင္က်ယ္သည္၊
အစဥ္တကယ္ညီ၊ အဖုိးတန္သည္၊ ထူးလိုက္ပါတဲ႔ ဥာဏ္စြမ္းရည္။

မာတိကာ သို႔ .....