ေ၀း

မင္း မ်က္ႏွာေလး ေမွ်ာ္လင့္တုန္း
မင္းရဲ႕ ပံုရိပ္ေတြ ခမ္းနားေနတုန္း
ျပန္မဆံုႏိုင္ေအာင္ တုိ႔ေတြ အေ၀းဆံုး ေ၀း
ပင္လယ္ျပင္က်ယ္ေတြ တံတုိင္းမ်ားျခား ေ၀း

ျဖစ္ပ်က္ပံုေလးေတြ ရင္ထဲ ႏိုးၾကားခဲ့
ေန႔ရက္ရွည္အနမ္းေတြ လန္းဆန္းေနဆဲ
ျပန္မျမင္ႏိုင္ေအာင္ တုိ႔ေတြ အေ၀းဆံုး ေ၀း
လြင္ျပင္က်ယ္က်ယ္ေတြ စည္းမ်ားျခား ေ၀း

ပင္လယ္ျပင္က်ယ္ႀကီး တစ္ဖက္စီ
လြင္ျပင္ႀကီး တစ္ဖက္စီ နံရံႀကီး တစ္ဖက္စီ ေ၀း
မိုးသားမ်ားရဲ႕ ေ၀း / အလင္းတန္းမ်ားရဲ႕ ေ၀း

မင္း မ်က္ႏွာေလး ေမွ်ာ္လင့္တုန္း
မင္းရဲ႕ ပံုရိပ္ေတြ ခမ္းနားေနတုန္း
မိုးသားမ်ားထဲ မင္းရဲ႕လက္ေတြ ျဖန္႔က်က္ထား
အခ်စ္ရဲ႕ သေဘာမ်ား အဆံုးထိ မင္းရွာလိုက္

မာတိကာ သို႔ .....