ကြဲေနေသာမွန္စမ်ား

လမ္းေပၚမွာ အရက္သမားတစ္ေယာက္ မူးလဲေနတယ္
ယမ္းေယာင္ကာ သီခ်င္းတစ္ပိုင္းတစ္စညည္းၫူေနတယ္
ေလာကႀကီးရဲ႕ မတရားပံုလား ေလာကသားရဲ႕ မွားပံုလား
ႏွစ္ခုစလံုးမ်ားလား အေျပာတတ္တယ္

(ငါမမူးေသးဘူး ငါမမူးေသးဘူး
မႏၱေလးက်ံဳးေရ မခမ္းသမွ်ေတာ့) ၂

ေဆး႐ံုမွာ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ ဖိုးျဖတ္ေနတယ္
ယမ္းေယာင္ကာ သီခ်င္းတစ္ပိုင္းတစ္စ ညည္းၫူေနတယ္
မိဘကပဲမသိတာလား မေျပာတတ္တယ္
((ငါမစြဲေသးဘူး) ၂၊ အေမ့ရဲ႕မ်က္ရည္ မခမ္းသမွ်ေတာ့) ၂

သုႆန္မွာ သူေတာင္းစားတစ္ေယာက္ အိပ္မက္ေနတယ္
ယမ္းေယာင္ကာ သီခ်င္းတစ္ပိုင္းတစ္စ ညည္းၫူေနတယ္
အေပးကမ္းကပဲ နည္းတာလား အစားအေသာက္ကပဲ
ႀကီးတာလား ႏွစ္ခုစလံုးမ်ားလား မေျပာတတ္တယ္
((ငါမငတ္ေသးဘူး) ၂၊ ဗုဒၶတရားေရ မခမ္းသမွ်ေတာ့) ၂

မာတိကာ သို႔ .....