ေ၀႔လယ္လယ္

။ ။ပ်ိဳ႕ကိုေမာင္ေ၀႔လယ္လယ္ျပဳျပန္ေလတယ္၊ တခ်ံဳကြယ္တမယ္ေမ႔ကာရယ္၊
ေတြ႕ရင္လြမ္းတယ္၊ မာယာ စကားေတြရယ္ေျပာျပန္ေလတယ္၊
ေလာကေယာက်္ားေဖာက္ျပန္လြန္းလွတယ္၊
က်ား။ ။ယံုပါခင္ေလးရယ္၊ ခ်စ္သဒၶါပိုတယ္၊ ၀သုန္ေျမ ဤေလာကီ၀ယ္
ေရႊဘ၀င္သဲအူပါ၊ စြဲျပန္ေလတယ္၊ မင္းမိဘမ်ားသိမွာစိုးလွတယ္။
။ ။ (ခ်စ္ဟန္ေဆာင္ပါတယ္၊ ကိုကိုေ၀႔လယ္၊ ပ်ိဳ႕ကုိေမ႔တယ္၊ အလိမၼာသေဘာနဲ႔
ေျပာေတာ႔တယ္၊ မိန္းမ ေယာက်္ားကမၻာသားတို႔ကြယ္) ၂ ၊
(ေစတနာေမတၱာေမာင္႔ကိုသာတကယ္ထားတယ္၊
အိေျႏၵထိန္းသိမ္းရတဲ႔သူ မိန္းမသားမို႔ကြယ္) ၂ ၊
ေနရာတကာ၀ယ္ ကိုကိုေ၀႔လယ္မျပဳသင္႔တယ္။
က်ား။ ။ (ခင္႔ကိုသာၾကင္မယ္၊ သူဇာနတ္မယ္၊ မူယာျဒပ္ၾကြယ္၊
ပါရမီထူးေၾကာင့္ ခုဘ၀၀ယ္၊ သမုဒယခ်စ္ေသြး ခင္မင္ေသးေတာ႔တယ္) ၂ ၊
(အစစအရာရာ ေမတၱာဂရုဏာေတြ ေမာင္ထားမယ္၊
ဤကမၻာဆံုးပါေစေတာ႔ကြယ္၊ မမုန္းရက္တယ္) ၂ ၊
ယံုၾကည္ပါတကယ္၊ ကိုကိုသနားခံမယ္ ခ်စ္သက္လယ္။
။ ။ၾကင္နာမယ္ ေခါင္းထဲကဆံပင္ အသဲနဲ႔ကြယ္၊ ရင္ကိုခြဲလို႔သာေပး၀ံ႔တယ္၊
ဤဇမၺဴမွာခ်စ္တဲ႔စိတ္ဆိုတာ တကယ္စြဲတယ္ ) ၂ ၊
သက္လွယ္ တမိုးေအာက္မွာ တစ္ေယာက္ထင္တယ္၊
ေရႊေမတၱာယွဥ္ၿပိဳင္ကာႏႊဲမယ္၊ ခ်စ္ပါတယ္၊ တူတူမခြဲေပါင္းပါ႔မယ္။
ခ်စ္ဟန္ေဆာင္ပါတယ္……………………မျပဳသင္႔တယ္။

မာတိကာ သို႔ .....