ျပဴေစာထီး

သာသနာ႔ သကၠရာဇ္ေတာ္ ၆၅၁ခုႏွစ္အ၀င္၊ အရိမဒၶနာေပါကၠံျပည္တြင္၊
က်ား ႐ွဴးပ်ံ ၀က္ထီးနဲ႔ ငွက္ႀကီးတို႔ မင္းမူေလေတာ႔လွ်င္။ တိုင္းျပည္မၿငိမ္ ၿမိဳ႕ရြာ ဆူခ်ိန္
ေၾကာက္ဖြယ္အမွန္ပင္ တနည္းဟာမုိ႔ ၀က္ႀကီးရန္ကုိ တြန္းလွန္ၿဖိဳကာ မရရွာလွ်င္၊
ေတာနယ္ေတာစြယ္တို႔အျပင္၊ သမုဒရာဇ္ရာဇာဘုရင္၊ လက္ေလွ်ာ႔ကာေငးမိႈင္ကာပင္၊
ပလႅင္ရိပ္ခန္းျပန္ အမွန္အတြင္းပင္၊ တိရစၧာန္ သတၱ၀ါမင္းမူတာပင္၊
စိတ္မေအးသေနာ္ အေရးေတာ္ ေပၚတာျမင္။ ရန္သူကုိ မာန္မူမယ္လို႔ျပင္၊ တအားဘဲအတင္းပႏွင္၊
ျမားနဲ႔ပစ္ၾကလွ်င္၊ ဖုန္းေတာ္ဒဏ္ေၾကာင္႔ မခံသာေျပးႏွင္၊ ဧရာ၀တီေရသီတာျမစ္ျပင္၊
ကူးကာျဖတ္ေျပး၀င္၊ လူ႔ရြာနဲ႔ေ၀းလွ်င္၊ ဖုန္းေတာ္ဒဏ္ေၾကာင္႔ အဖန္ဖန္ေအာ္လ်က္ပင္
(ဆင့္ကာထပ္ကာ ျမတ္ရာဇာေရႊျမားေတာ္နဲ႔ အင္မတန္ႀကီးမားေသာ ၀က္ကိုပင္၊
ေအာင္ျမင္ေတာ္ပါေသာ ထိုေန႔တြင္) ၂ ၊ ေအာင္သံေပးေသာ္ ေၾကြးေၾကာ္ပါရလွ်င္၊
၀က္ေသကန္နာမံ ကမၸည္းေရးထြင္၊ တိုင္းျပည္အေၾကာင္းကိုေကာင္းစြာ သိေတာ္မူေစခ်င္။
သံၿပိဳင္။ ။ (ရန္သူမ်ားကုိခ်ဥ္းနင္းျခင္းျပဳ၍ပင္၊ ကမၻာေပၚတြင္၊
သိၾကားမင္းေပးေသာ ေလးျမတ္ရွင္၊ ျပဴေစာထီးမင္းဘုရင္၊ ဖုန္းေတာ္ႀကီးတုိ႔ ဒို႔သခင္) ၂ ၊
ၿမိဳ႕ရြာမွာပင္ ေအးေစရန္ အမွန္စီစဥ္၊ ေယာက်္ားေကာင္းတေယာက္လို႔ တင္ေျမွာက္ဖို႔ပင္ရာဇ၀င္။
တုိင္းေတာ္ျပည္တြင္ ငွက္ႀကီးရဲ႕မင္းမူ လူအမ်ားကုိ သူစားဘို႔ျပင္၊ အံ႔ေလာက္စရာပင္၊
သစ္ပင္တစ္ပင္တြင္၊ အေတာင္ႏွစ္ဖက္ကို ျဖန္႔ကာတင္၊ ထီးလိႈင္စာငွက္ႀကီးဘုရင္၊
အိုၾကမ္းၾကဳတ္စြာပငိ တလ်မ္းဆုတ္ပါလွ်င္၊ ေျခေထာက္ႏွစ္ဖက္အကြာတြင္၊
သံုးဂါ၀ုဒ္က်ယ္ကာပင္၊ ေတာင္ငယ္သို႔ပင္ ႀကီးေသာငွက္ယုတ္ဘုရင္၊
တေန႔လွ်င္တစ္ေယာက္က် မွန္မွန္ပင္၊ ဆက္သအစာေတာ္တင္၊
စားခဲ႔သမွ်ေတြ အားလံုး တြက္ျပန္လွ်င္၊ ၄၃၂၀ မဟာႏြယ္ဘြားတို႔ပင္။
သံၿပိဳင္။ ။ ရန္သူမ်ားကို……………………..ရာဇ၀င္။
(ငွက္အန္ေတာင္ ငွက္ေပါက္ တြင္းရယ္လို႔ အရိမဒၵနာေပါကၠံျပည္မွာ
သမိုင္းထိုးကာ တမ်ိဳးျပဳျပင္၊ ယခုတိုင္ေအာင္ ငွက္ေတာင္ျပင္ ေခၚတြင္) ၂ ၊
(ၿမိဳ႕တခြင္) ၂ ၊ ပင္ႏြယ္ဘူးမွာမင္းမူလွ်င္၊ ႐ွဴးပ်ံလွ်င္၊ က်ားဗ်က္ကတို႔ပင္
တြန္းလွန္လွ်င္တြန္းလွန္လွ်င္၊ ျပဴေစာထီး ေက်းဇူးရွင္၊ ဖုန္းလကၡဏာပညာေတာ္ရွင္၊
စစ္အဂၤါေလးျဖာ၀င္၊ ကန္ေတာ့ပန္း ဆက္ရာတြင္ (ဥပရာဇာမင္း ႏွင္းအပ္ေတာ္မူသည့္ျပင္) ၂
သီရိစႏၵာသမီးတပါးနဲ႔ ထိမ္းျမန္းကာ ေအာင္ပြဲႀကီးကိုဆင္၊
ေပါကၠံျပည္ဇာတ္ေတာ္တြင္ ဆရာတင္နန္းေတာ္ေရွ႕ကတင္။

မာတိကာ သို႔ .....