ေအာင္နိမိတ္

က်က္သေရမဂၤလာ ေန႔တိုင္းညတိုင္း ေကာင္းတဲ႔ စကားကုိ ပ်ိဳၾကည္ေအာင္ ေျပာၾကားပါေတာ့ ေသာတရွင္မိတ္မ်ားေပ်ာ္။
ေအာ္ မွန္းခ်ိန္ဆလုိ႔ေမွ်ာ္ကာ ဂပၸိ႑နဲ႔ အေနာ္ဇာ၊ က်န္းမာခ်မ္းသာ စန္းဇာတာေကာင္း အေၾကာင္းကဲလြန္စြာ
[ (မရွိတဲ႔ စကားမ်ားကို မၾကားရတဲ႔ သူေတြပါ)၂ ၊ စိန္ေတြေပါ ေရႊေတြေပါ ေငြေတြေပါ ေစတနာေဇာ ေလာကီေလာကုတၱရာ)] ၂
[ ေစတနာ စာ - ေျခြရံကာ ေ၀သႏၱရာအေလာင္းေတာ္ႀကီးလို အေပတယံ ဂါထာၾကဴး (အထူးထူးမေကာင္းတဲ႔မိစၧာအမွန္ကင္းစင္လို႔သာ)၂
(ေကာင္းတဲ႔နိမိတ္ေကာက္လွ်င္ အရိပ္ေနာက္ကို အေရာင္လာ၊ ပ်ိဳၾကည္ေအာင္စကားကို ေရႊနားေတာ္ဆင္ၾကပါ) ၂ ] ။
အခါေရြ႕လို႔မရေသးေတာ့ စည္းစိမ္ဥစၥာ တိုးပါလို႔ တန္ခုိးေတြေပၚ၊ အႏိၱမဘ၀ိကံ၊ အဘိဓမၼံ ေဒသနာေတာ္၊
ေဖာင္ယဥ္ေက်ာ္ႏွင့္သာ အမတေခမာ၊ ထူးထူးျမတ္ျမတ္ နိမၺဴတာကုိ ေရာက္ပါေစေတာင္းဆုေျခြခဲ့တာ၊ စာတန္းစာတန္းေဖာ္၍သာ၊
ဆရာနန္းေတာ္ေရွ႕ ေရးေပရွာ၊ ဖုန္းေတာ္ေျခာက္ဆူ ဂုဏ္ေတာ္ အနႏၱ ဘုရားမတာ၊ တရာမတာ၊ သံဃာေတာ္ျမတ္ မေတာ္မူပါ၊
ေန႔တိုင္း ဒါနသီလဘာ၀နာ၊ အားေပးလက္ခံ ကုသိုလ္ေရးေၾကာင့္ ေ၀ေ၀ဆာ၊ ေစတနာထူးေတြနဲ႔၊
ရႊင္ျမဴးပါတဲ႔ ပီတိ ဖရဏာ ရွိၿပီးဥစၥာေတာ့ ထာရွည္စြဲၿပီး ၾကာေလၿမဲေလ ေကာင္းက်ိဳးေပးပါေစသား။

မာတိကာ သို႔ .....