ေတဇသုေနမ

ဘ၀က အသေခၤ်အနႏၱရယ္က ပန္သခဲ႔ပါတဲ႔ ပါရမီေတြရယ္
ဘုရားေလာင္းေတာ္ အေၾကာင္းေမွ်ာ္ဆဘြယ္၊ ဓမၼတရားနဲ႔မ်ားစြာ ညီညြတ္တယ္၊
သဒၶါရည္မႏြမ္းခဲ႔တဲ႔ ပါရမီခန္းကို လမ္းညႊန္ျပခ်င္ပါတယ္။
(နန္းသလြန္ျမတ္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈခ်င္တဲ႔တရားသေဘာနဲ႕ၾကံရြယ္၊
စကားမေျပာဘဲ ဘာ၀နာအလီလီၾကံတယ္) ၂ ၊
ထိုေနာက္တဖန္ ဇနကမင္းျဖစ္စဥ္ကေတာ႔ လု႔ံလကို အထူးရြယ္၊ သမုဒၵရာကိုကူးတယ္၊
ထူးပါဘိပါရမီအရွင္ရယ္၊ နာမမိအစဥ္ ဦးတင္သပါသည္။
သည္းသည္းခံတဲ႔ ပါရမီေတြရယ္၊ ဂု႐ုဓမၼမွ်တယ္၊ သု၀ဏၰသွ်ံဘ၀ရယ္၊
မခ်ိေအာင္ ျမားကုိယ္မွာခေသာ္လဲ အမွားဆုိသမွ်အျပစ္အနာေတြကုိပယ္၊
တရားအလိုက်သစၥာဆိုမယ္၊ ေဘးဥပါဒ္အႏၱရာယ္ ကင္းလြတ္ျပန္ေပတယ္၊
ပါရမီရင္႔သန္ပါလုိ႔ရယ္၊ မိဘႏွစ္ျဖာ မ်က္စိႏွစ္ဖက္လင္းၿပီးေတာ႔
လက္ေတြ႕ခ်က္ခ်င္း ေရႊအိုးရေတာ္ မူျပန္တယ္။
(ေကာင္းမႈ ကုသိုလ္အေျခရွိတဲ႔ ေနမိဘုရင္ရယ္၊ ထူးျခားပါေပတယ္) ၂ ၊
ေ၀ဇယန္ဘံုလယ္ ရထားႏွင္ကာဘဲ သိၾကားမင္းကလဲ ေဆာင္းၾကဥ္ရတယ္၊
လူ႕ျပည္မွာမက်န္ဘြယ္၊ နတ္ျပည္ကုိလဲငရဲျပည္ကိုလဲ တကယ္ဘဲေရာက္ခဲ႔တယ္၊
ဘ၀က ဒါနသီလရယ္၊ (မႏြမ္းကယ္ဆန္းက်ယ္) ၂ ၊
ကထာအေၾကာင္း ေမွ်ာ္မွတ္ဖြယ္၊ ဘဂ၀ါေလာင္းေတာ္ျမတ္ကယ္၊
လြန္စြာပင္သဒၶါၾကည္ႏူးထူးပါဘိ ပါရမီ႔ရွင္ရယ္၊ နမာမိအစဥ္ ဦးတင္သပါတယ္။
ေငြစႏၵာေသာ္တာတမွ်ငယ္သို႔ မေဟာ္သဓာဘ၀ရယ္က ပညာဂုဏ္ေရာင္ျခယ္၊
စီဘက္မရေအာင္ ဥာဏ္လက္စေတြ ျပေတာ္မူျပန္တယ္၊ ဆယ္ဘြဲ႕၀င္ ထင္ရွားမွတ္ဖြယ္၊
ျမတ္လွပါတဲ႔ ပါရမီ အထူးပင္စံုညီတယ္၊ ဠကထာအေၾကာင္းေမွ်ာ္မွတ္ဖြယ္၊
ဘဂ၀ါ အေလာင္းေတာ္ျမတ္ရယ္၊ လြန္စြာပင္ သဒၶါၾကည္ႏူး
ထူးပါဘို႔ ပါရမီ႔ရွင္ရယ္၊ နမာမိအစဥ္ ဦးတင္သပါတယ္။

မာတိကာ သို႔ .....