အနယ္ထိုင္ခ်ိန္မွာ မင္းေရာက္လာ

လမိုက္ညရဲ႕ သန္းေခါင္မွာ အို ... ဇာတာရယ္ စန္းထလာ
ၾကယ္ေႂကြခ်ိန္မွာ ဆုေတာင္းတာ
တစ္ေထာင္မွာ တစ္ခါျပည့္တဲ့ပမာပါ
ေရႊသမင္ငယ္လာ ကိုယ့္ပစ္ကြင္းရဲ႕ အလယ္မွာ ရပ္ရွာ

စိတ္ကစြဲလည္း ႐ုပ္မေဆာင္သာ
က်ည္ဆံေတြကုန္ ယမ္းလည္းကုန္
အခြံသာက်န္တဲ့ ေသနတ္စုတ္မွာ
တာ၀န္ေက်ၿပီး အနားယူရာ
ေရႊသမင္ငယ္အလာ ကိုယ့္လိုမုဆိုးအိုမွာ မပစ္သာ

(အနယ္ထိုင္ခ်ိန္မွာ မင္းေရာက္လာတာ
အင္မတန္မွပဲ ၀မ္းနဲစရာ) ၂

ေျမာက္စူးစူးကို သြားပါလား ပေဒသာပင္ေတြ
ေပါက္ေရာက္ရာ လိုခ်င္တာေတြ ရွိတဲ့ေနရာ
ေရၾကည္ရာ ျမက္ႏုရာရွာ အျပန္မွာ၀င္ရင္
အဗႏၶရသရက္သာယူခဲ့ပါ
အနယ္ထုိင္ခ်ိန္မွာ ........

မာတိကာ သို႔ .....