ေဗာဓိပင္ႏွင့္ေရႊပလႅင္

မဟာေဗာဓိပင္နဲ႔ တလံကြာပါသည္၊ စၾကာ၀ဠာ ၿငိမ္သက္၍ျမတ္ရွင္ဆုပ္ၾကဲေတာ္မူေလသည္၊
တဆယ္နဲ႔ေလးေတာင္ က်ယ္၀န္းပါသတဲ႔ ပလႅင္ေတာ္ေပၚထြန္းလာခဲ႔သည္၊
ဘုရားမျဖစ္သမွ် ငါမထဟု လံု႔လဥႆဟစံုအညီ၊ ေဗာဓိဘုရားေရႊပလႅင္ထက္၀ယ္ထက္၀ယ္ဖြဲ႕ေခြေနေတာ္မူေလသည္။
(ဘဂ၀ါဇိနအရွင္သည္ တဏွာရွိသမွ်စင္ေတာ္မူၿပီ၊ အပရာဇီတပလႅင္ကိုတဲ႔ ေအာင္ျမင္ေတာ္မူသည္) ၂ ၊
ရၿပီရၿပီ၊ ၀သ၀တီအထက္ဆီက အဓမၼခ်ီတက္ပါလုိ႔ လက္နက္ေတြကိုစီ၊
စစ္သည္မ်ားစြာထင္လင္းစုပါလို႔ ပလႅင္ကို အတင္းလုမလို႔ တဲ႔ဗိုလ္ထူနဲ႔ ၾကံစည္တကယ္ဘဲမေၾကာက္သည္၊
အပါယ္ငရဲ ေရာက္မည္၊ မွားလိုက္တဲ႔မာရ္နတ္သည္၊ ဘဂ၀ါျမစ္ကို သတ္ဖို႔သူၾကံစည္။
အထက္ဘ၀ဂ္မွာအညီမာန္ဟုန္ခ်ီ၊ ေအာက္နရက္ပါမက်န္ၿပီ ဖန္လာသည္၊
(မာန္နတ္မင္းမွာ စက္ဖုန္းအေရာင္ရွိသည္။ သူ႕ကုိယ္မွာပင္ လက္ရံုး တေထာင္ရွိသည္) ၂ ၊
(က်မတုိ႔ဘုရားကို အသက္ဆံုးေအာင္ ဖိမလို႔တဲ႔ရွိသမွ်သတၱ၀ါေတြ အားလံုးစုသည္)
သူ႕ကိုယ္သူေလာကမွာ ဘုရားလို႔ မတရားေၾကြးေၾကာ္သည္၊ ေစာဘဂ၀ါအနားမွာ ေဒါသေတြပြားကာ ေနေလၿပီ။
(မာရ္နတ္သားကုိ တရားနဲ႔အညီ၊ ျမတ္စြာဘုရားက မိန္႔ျမြက္ကာ ၾကားသည္၊ ေဂါတမျမတ္ဘုရားက မိန္႔ျမြက္ကာၾကားသည္) ၂ ၊
(ေသာဘဂ၀ါေက၀လံ ပေစေတာ့လို႔ ေ၀ႆႏၱရာ ဘ၀ရယ္က ဒါနပါရမီ) ၂ ၊
သမီးသားမယားကို လွဴစဥ္ခ်ိန္ခါမီ၊ ဘူေျမႏွစ္လႊာအသိမဟုတ္ေလာဟု ၀ိသုေဒၶာဓမၼခံ အေျခလွစ္ လိုက္ျပန္ေတာ့
မာရ္ရစ္တဲ႔ ရန္စစ္ေတြသည္၊ ဆံညွစ္ေရေၾကာမွာ ေမ်ာေလသည္။ ၀ဠာတေသာင္း ျဗဟၼာအေပါင္း ေအာင္ေၾကာင္းအမွန္
ေၾကြးေၾကာ္ၾကရျပန္ေလသည္၊ (ဗုဒၶဘဂ၀ါအရွင္ဘုရား စတုတၱစ်ာန္၀င္စား) ပုေဗၺန၀ါသေခါ ေရႊဥာဏ္ဓမၼကိုလ
ဧကန္ရပါတဲ႔ညဥ့္ဦးယံခ်ိန္ခါမွီ ဒီဗၺစကၡဳဉာဏ္ဘုိမွန္းေဆာင္ျပန္သပသန္းေကာင္ယံက်ေတာ့ ရေတာ္မူေလသည္၊
(ပရေမအရွင္ ဆင္ျခင္ကာပြား တရားေတာ္မ်ား ထင္ရွားသိၿပီ၊ အလံုးစံုမယြင္းအၾကြင္းလဲမရွိသည္) ၂
၀ိသာခါနကၡတ္နဲ႔အညီ ရက္ျမတ္တဲ႔ခ်ိန္မီ၊ ဘုရားအျဖစ္ကို ဧကန္စင္စစ္ ရေတာ္မူေလသည္။

မာတိကာ သို႔ .....