သေျပခက္နဲ႔ေရပက္

ေႏြခါမီ၀ယ္၊ ရာသီၿမိႆဂိန္မႏၱမို႔၊ စိၾတိၾကယ္တိမ္ခိုးလယ္မွာ စံပယ္ကြန္႔လွ၊
တိမ္ေဗြခ်ာ၀ယ္၊ ေဒသစာလွမ္းေျခြကာ ျမန္းပါလို႔ ႏွစ္ဆန္းငယ္သၾကၤန္၊
သစ္သစ္သာဖန္ေတာ့တယ္၊ ႏိုင္ငံေက်ာ႔ျပည္သူမွာ၊
ပန္ဆုယူ တာေရးသြန္းခ်ိန္မို႔ လြမ္းလွတယ္ေလး။
(ေကာင္းကင္အမူအရာ ျမဴလႊာအံု႔ျပန္သေလ၊ ဇမၺဴခ်ာလံုး ရွစ္ခန္းေဗြ၊
မဟူရာအမႈန္႔ေတြ ရစ္ဖ်န္းသကဲ႔သို႔ေန) ၂ ၊
[ (ႏွစ္ဆန္းဂိေမွ) ၂ ေဗဟီၾကဴးလို႔ တန္ခူးလရာထီေခၚျပန္ေပ] ၂
[ ႀကိဳင္ထံုျပန္ေသာ္ကံ႔ေကာ္ပိေတာက္ေတြ၊ (ပ်ိဳ႕အိမ္ေဘး၀ယ္) ၂
ညွင္းေလေသြးေတာ့ ေမႊးရနံ႔ေ၀) သၾကၤန္အခါတြင္းမို႔ေလ။
သံၿပိဳင္။ ။ ေရွးအခါကေတာ့ ရိုရိုေသေသ ကစားၾကေပး ေမြးသမိခင္/ေမြးသဖခင္ ထံ
ခြင့္ပန္ကာ ေတာင္းရပါတဲ႔အေျခ) ၂ လာေလ မဟာေဆြ၊ ေမမရွက္နဲ႔ ရက္ျမတ္ သင္းပ်ံ႕ေဗြ၊
မာပါေစသာပါေစ၊ သေျပခက္နဲ႔ ပက္ၾကတဲ႔ သၾကၤန္ေရ။ ကုိကိုလူပ်ိဳေတြ၊ ရွင္လိင္ျပန္ေမာင္ေရ၊
ခင္ပ်ိဳလံုမေလးမွာ ေအးလြန္းလွပါ့ေဖ၊ ကညာခင္ပ်ိဳေမ၊
၀ါမ၀င္ခင္ သၾကၤန္ေတာ္ေပ သေျပညိဳမဂၤလာေရ၊ ပက္ပါၾကေစ၊
အေၾကာင္းေကာင္းနဲ႔ ေတာင္းပန္ပါတဲ႔ ေရွးစနစ္ေပ၊
(ေငြဖလားႀကီးနဲ႔ ေရကစားတာ တကယ္ၾကမ္းသေလ၊ ဇြန္ပန္းေခြေတာင္ ေၾကြကုန္ပါေပါ႔ေဖ) ၂
သံၿပိဳင္။ ။ ေရွးအခါ……………….သၾကၤန္ေရ။ ေရေမႊးေရေကာင္းဘိသိက္ေလာင္း
သကၠစၥရိုေသစြာေရသဘင္ ပြဲေတာ္ကိုႏႊဲေပ်ာ္ကာ ၿငိမ္႔ၿငိမ္႔ေညာင္း ဘိသိက္ေလာင္း
(ေခါင္းေလွ်ာ္ကာ တေရာ္ကင္ပြန္းနဲ႔ ေလးကၽြန္းေအာင္ေျမ၊ အတာႏွစ္ကူးရက္ေပ) ၂
ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ေတြ၊ တရားဂုဏ္ေတာ္ေတြ သၾကၤန္ရက္မွာ လက္ကေတာ့ ထိုးကာ
လွဴဘြယ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ အက်ိဳးေမွ်ာ္ကာ မဟာေရသဘင္ေတြ။
(ကိုကိုလူပ်ိဳေတြ…………….ေၾကြကုန္ပါေပါ့ေဖ) ၂
သံၿပိဳင္။ ။ ေရွးအခါ…………..သၾကၤန္ေရ။

မာတိကာ သို႔ .....