ခိုင္စံပါယ္

(ေငြႏွင္းငယ္စီစီသြယ္ ခိုင္စပါယ္၊ သင္းၾကဴတယ္၊
ေလသင္႔ရာလိႈင္လိႈင္ၾကဴတဲ႔ ေျမဇူျမတ္ေလးႏြယ္) ၂ ။
(ေန ေနျခည္ညေနေအး၀ယ္၊ ေရႊေလေျပ ေသြးလွ်င္ ေမႊးတယ္) ၂ ၊
ခ်ဴမဲ႔သူယူကာလွမ္းကြယ္၊ ပင္လံုခုိင္ရယ္၊ မာလာပန္းျမတ္စံပါယ္။
(မာလာငံုပန္းေတြရယ္၊ ျဖာျဖာစံု လွ်မ္းေ၀တယ္၊ ၀နာရံုလမ္းေျခ၀ယ္၊
ခိုင္မာလာေရႊစံပါယ္၊ ပန္ဆင္ရန္ထိုက္သူရယ္၊ ဟန္ျပကာလွမ္းခ်ဴတြယ္၊
ၿမိဳင္ခြင္မွာပြင့္ကာေနတယ္၊ ခုိင္ေရႊပန္းျမတ္စံပါယ္၊
ႀကိဳင္လႈိင္စြာ ပန္းကေလးရယ္၊ မႏြမ္းေသးခင္ ေမႊးေတာ႔တယ္၊
ပ်ားပိတုန္းလဲ သံုးစာဖြယ္၊ ေရႊမာလာစံပါယ္၊ ပန္ဆင္ရန္ ပန္းျမတ္စံပါယ္) ၂
(ေနေရာင္ျခည္မသန္းလို႔ရယ္၊ ႏြမ္းရမွာ အလြန္းစိုးလွတယ္၊
ညွာညွာ႐ိုး ႐ိုးတံအသြယ္သြယ္ ႀကိဳင္လွ်မ္း ေပ/လွတယ္) ၂ ။
(ေငြစံပါယ္၊ ေရႊစံပါယ္၊ ပ်ိဳ႕ခ်စ္ဦးဆြတ္ခူးဘြယ္) ၂ ၊
ေလေျပေသြးရာေမႊးလာေလတယ္၊ ဖူးကာပန္းကုိ လွမ္းဆြတ္ယူသင့္တယ္၊
(ပန္းမ်ိဳးထပ္ကာေပါတယ္၊ ေတာေတာင္ ကမ္းပါး၀ယ္၊
စကားနဲ႔ စံပါယ္၊ စိမ္း၀ါနီျပာ လွ်မ္းလို႔ခ်ယ္၊ ပန္းေတြရယ္) ၂ ၊
လွ်မ္းေ၀တယ္၊ ခုိင္ပန္းျမတ္စံပါယ္၊ ႀကိဳင္လွ်မ္းလွတယ္၊ ေဟမာၿမိဳင္
ဂႏိုင္တြင္း၀ယ္၊ ၀င္း၀ါလို႔ ပြင့္လွ်မ္းၾကတယ္၊ ခိုင္ေရႊပန္းျမတ္စံပါယ္။
(မာလာငံုပန္းေတြ…………………..ပန္းျမတ္ စံပါယ္) ၂ ။

မာတိကာ သို႔ .....