စုံေတာၿမိဳင္

သူေတာ္ေကာင္းေတြမွ ကိန္းေအာင္းေမြ႕ေလွ်ာ္ၾကတဲ့ စံုေတာမဟာၿမိဳင္၊
ပန္းမာလာႀကိဳင္၊ လြမ္းစရာ့အပိုင္၊ ေတာဂႏိုင္ အတြင္းမွာလ
ပ်ံ႕သင္းယဥ္ယဥ္၊ ထန္းတပင္ႏွစ္ပင္၊ ပန္းသဇင္ သဇင္၊ ေပါေပါဘိကနဲ႔ စံုေတာၿမိဳင္ေခ်ာင္၊
ေျပာင္ဆင္က်ားရဲ ကၽြဲႏွင့္ယုန္ငယ္ဂ်ီဒရယ္ ေပ်ာ္ဘြယ္၊ ဖိုမ ျမဴးၾကတယ္စံုေတာၿမိဳင္၊
[ (သီတာ ဖီလာ ေျမွာင္ကာ ဆီးပါလို႔) ] ၂ ၊ (ေတာင္ႀကီးေတြက အံု႔မႈိင္းရီ အံု႔မိႈင္းရီ) ၂
(နဂါးဂဠဳန္ေတြက လြန္ေပ်ာ္ျမဴး) ၂ ၊ (ထူးလဲ ထူးသည့္ၿမိဳင္၊ ခရီးေ၀လြန္းလို႔ လူသူမေရာက္ႏိုင္) ၂
ေျပာင္ ဆင္ က်ားရဲ ကၽြဲႏွင့္ယုန္ငယ္ ဂ်ီဒရယ္ ေပ်ာ္ဘြယ္၊ ဖိုမျမဴးၾကတယ္စံုေတာၿမိဳင္၊
(အုိ ေျပာမဆံုးႏိုင္၊ အႏံုးေျပစရာပထိုင္ အေဖာ္မပါႏိုင္၊ တေယာက္ထဲ အသဲထိတ္စရာပစံုၿမိဳင္) ၂
(စမး္ေရအိုင္ ဘယ္ဆီေမွ်ာ္မွန္း လြမ္းလို႔မေတြးေတာႏိုင္) ၂
သည္ေတာမေနာေစတနာ အဟုတ္ၾကည္လင္တဲ႔ၿမိဳင္၊ ေတာင္တန္းလြမ္းစရာစံုေတာၿမိဳင္၊
ေျပာင္ ဆင္ က်ားရဲ ကၽြဲႏွင့္ယုန္ငယ္ ဂ်ီဒရယ္ေပ်ာ္ဘြယ္ ဖိုမျမဴးၾကတယ္ စံုေတာၿမိဳင္။

မာတိကာ သို႔ .....