ယံုမွာလား

သန္းေခါင္ယံ အခ်ိန္ညနက္ထဲမွာ ဂစ္တာကုိင္ၿပီးကိုယ္
ပံုေဖာ္ထားတဲ့ သံစဥ္ေလးဆို ရင္ခုန္စြာေငးေမာရင္းမွာ
အာ႐ံုမွာ အရိပ္လို ထင္ဟပ္သြားမယ့္ ပံုရိပ္ေလးကုိ

ျမင္လာတဲ့ မင္းေလးရဲ႕ အနားကုိ ကိုယ္ေလေရာက္ေအာင္ လာဖုိ႔မလို
အေတြးရဲ႕ သံစဥ္ေလးက ရင္မွာနားခုိ ယံုၾကည္ပါ မင္းရဲ႕ ႏွလံုးသားကုိ
တကယ္ဆို ရယူေနဖုိ႔ မလို ေပးဆပ္ေနရျခင္းက အရာရာထက္ပို

ၾကင္နာသူ မင္းရဲ႕ မ်က္ႏွာ မသာယာႏုိင္တဲ့အခါ ကိုယ္ေလအားေပးေနခဲ့ဖူးတာ
ေနာင္တစ္ခ်ိန္မွာ မင္းအေ၀းထြက္ခြာ ကိုယ္ရင္မဆုိင္ႏိုင္ေတာ့ပါ
ဒီေနာင္တေလးတစ္ခု က်န္ေနခဲ့တာ

ၾကင္နာသူ မင္းေလးရဲ႕ မ်က္ႏွာ ကိုယ္မျမင္ရမွာ အေၾကာက္ဆံုးပါ
အေတြးနဲ႔ ပံုေဖာ္ထားတဲ့ သံစဥ္ေလးပါ
တစ္ေနရာစာ ႏွလံုးသားေလးထဲမွာ ေမွ်ာ္ေနရတာ တစ္ေယာက္တည္းပါ
ကိုယ့္အတြက္ ဒီသီခ်င္းေလး ရင္မွာရွိတာ

မာတိကာ သို႔ .....