မင္းရဲ႕အေ၀း

စမ္းေခ်ာင္းငယ္ထဲ ပန္းလိုပဲ ေမ်ာခဲ့ရတယ္ အရင္ တုိ႔ အတိတ္ေဟာင္း
မိုးသားေတြဆီကို လွမ္းေျပာျပရတယ္ ကိုယ္ ေၾကကြဲေၾကာင္း
မင္း ပါးျပင္ထက္က အိပ္မက္ေဟာင္းမ်ားသာ ၀ူး ... လြမ္းဆြတ္ၿပီး
ၾကင္နာသူရယ္ မင္းရဲ႕ အေ၀းမွာ ေမွ်ာ္လင့္မိ

ဒီဘ၀ကို လွည့္ၾကည့္တိုင္း
အဓိပၸါယ္ ေပ်ာက္ဆံုးေန
ကိုယ္ကုိယ္တုိင္ ေရြးခ်ယ္ဖူးတဲ့ လမ္းအမွားထဲ
အခုမ်ားေတာ့ အသည္းက ေဆြး

အေဖာ္မဲ့ လမ္းမွာ မေပ်ာ္ႏိုင္ခဲ့ဘူး
အေဖာ္မဲ့ လမ္းမွာ ေၾကကြဲရသူ
မင္းရဲ႕ အေ၀းမွာ မေနခ်င္ေတာ့ဘူး
မင္းအခ်စ္နဲ႔ ေ၀းရာ

မင္းမ်က္ရည္ေလး အခုေတာ့ လြမ္းၿပီးရင္းလြမ္းခ်င္ ရင္မွာစြဲတဲ့ မီး
ခိုလႈံရာရင္ခြင္ ေပးဖူးတဲ့အခ်စ္ကို ငါ ခ်န္ထားမိ
ဒီဘ၀ဟာ လွည့္ၾကည့္တုိင္း
အဓိပၸါယ္ေပ်ာက္ဆံုးေန
ယံုၾကည္ရာ ေရြးခ်ယ္ဖူးတဲ့ လမ္းအမွားထဲ
အခုမ်ားေတာ့ အခ်စ္နဲ႔ေ၀း

ဒီ အေဖာ္မဲ့ လမ္းမွာ မေပ်ာ္ႏိုင္ခဲ့ဘူး အေဖာ္မဲ့ လမ္းမွာ လြမ္းခဲ့ရဖူး
မင္းရဲ႕ အေ၀းမွာ မေနခ်င္ေတာ့ဘူး မင္း အခ်စ္နဲ႔ ေ၀းရာ
ဒီ အေဖာ္မဲ့ လမ္းမွာ လြမ္းေနခဲ့ဖူး မင္းရဲ႕ အေ၀းမွာ လြမ္းခဲ့ရဖူး
မင္းရဲ႕ အေ၀းမွာ မရွိခ်င္ေတာ့ဘူး မင္းအခ်စ္နဲ႔ ေ၀းရာ
မင္းရဲ႕ အေ၀းမွာ မရွိခ်င္ေတာ့ဘူး မင္းအခ်စ္နဲ႔ ေ၀းရာ
မင္းနဲ႔ ေ၀းခ်ိန္မ်ား မင္းအခ်စ္နဲ႔ ေ၀းရာ
မင္းနဲ႔ ေ၀းခ်ိန္မ်ား ရင္ခြင္မွာ ေၾကကြဲခဲ့သူပါ
မင္းနဲ႔ ေ၀းခ်ိန္မ်ား ၀ူး ..... ၀ူး ...
မင္းနဲ႔ ေ၀းခ်ိန္မ်ား အေဖာ္မဲ့ေသာ ဘ၀
ၾကင္နာသူရယ္ မင္းနဲ႔ ေ၀းခ်ိန္မ်ား

Download Here !!!
မာတိကာ သို႔ .....