ျမန္မာေခတ္

ယခုလို က်န္းက်န္းမာမာ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာနဲ႕ ေနရျပန္ေတာ႔ ရတနာသံုးပါး
ဂုဏ္ေက်းဇူးေၾကာင့္ပင္ ပန္းေသာ္ေမာ္ေရေတာ္ပြဲရယ္နဲ႕ ေန႔စဥ္သာဘဲ။
(စြဲစြဲၿမဲၿမဲ အားထုတ္ၾကလို႔ ရိုရိုေသေသ ဘုရားဂုဏ္ရယ္ တရားဂုဏ္ရယ္
သံဃာဂုဏ္ေတာ္ထူး ၾကည္ႏူးဦးခိုက္ေပ၊ ဗုဒၶဘာသာေတြ) ၂ ၊
[သာကီ၀င္မွန္ေပ၊ အေၾကာင္းအေျခခံျပေတာ႔
တေကာင္းျပည္သံသရက (လာခဲ႔ၾကေပ) ၂ ] ၂ ၊
ေခတ္ေျပာင္းခဲ႔တာ ေတြးစစ္လို႔ သကၠရာဇ္ကိုေဆာင္ေသာ္ အႏွစ္ႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ျပန္ေပ၊
ထူးျမတ္ပါတဲ႔ဗမာ႔အေပါင္း ေကာင္းစားၾကေတာ႔မေလ။
သံၿပိဳင္။ ။ စိႏၱာက၀ိရယ္ ေဟာစာတမ္းေပ၊ ခ်ိန္ခါၾကည့္ဘြယ္ျမန္နယ္တိုင္းျပည္၊
ဆန္ေရစပါးနဲ႔စိန္ေရႊေငြ၊ သံုးရာ တခုႏွစ္မွာ ထြန္းသစ္လပံုအဆင္းေရာင္ေ၀၊
(ဗမာမ်ား ေကာင္းစားၾကဘို႔ ေခတ္ေဟာင္းလဲ ေျပာင္းလာေပ) ၂ ၊
တို႔တိုင္းတုိ႔ဌာေန၊ ညီညြတ္ၾကၿပီေလ၊ ဗမာ တျပည္လံုး ေနတႏႈန္း ဖုန္းေရာင္ေ၀။
အက်ိဳးစီးပြားအေျခ၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေတြ၊ တန္ခိုးႀကီးမားေပ၊
ေဘးကင္းေ၀းကာေအးခ်မ္းေစ၊ က်မတို႔ ျမန္တိုင္းျပည္၊ ရတနာခုႏွစ္ပါး မရွားေတာ႔ေပ၊
တကယ့္ကို ေပါမ်ားမေလ။ က်မတို႔ျပည္ က်မတို႔ေျမ ေရႊေငြမရွားေပ၊
ညႊန္း၀စနာကြမ္းယာသည္က တိုက္ေတာင္တည္ေတာ႔မေလ။
မ်ားမၾကာသၾကားသာသနာေရာက္လာပါတဲ႔အေျခ၊ သံုးရာတခုႏွစ္ဆိုေတာ႔
မလိုေပေမွ်ာ္စို႔ေလ၊ ေဗဒင္က၀ိန္ေရ၊ ေငြေပါလြန္းလို႔
ေျပာရေတာ႔မယ္ ေခတ္ကို လာမည္အမွန္ပါ ျမန္မၾကာေစာင္႔ကာသာေန။
သံၿပိဳင္။ ။ စိႏၱာက၀ိရယ္………………ဖုန္းေရာင္ေ၀။
(ျမန္မာေခတ္ကုိေရာက္ၿပီေလ၊ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာရႊင္လန္းေပ၊
လ်င္မၾကာေငြေပါေတာ႔မယ္ ေရႊေပါေတာ႔မယ္ေလ) ၂ ၊
(ဗုဒၶဘာသာျမန္မာမ်ိဳးမွန္လင္႔) ၂ ၊ အဖုိးတန္ပါေပရဲ႕ သာယာစည္ပင္တိုးလုိ႔
ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာျမန္တိုင္းျပည္၊ ေနေရာင္ လေရာင္ထိန္ေျပာင္လင္းေပ၊
အႏၱရာယ္ကင္းစြာေဘးကင္းဖို႔အေျခ၊
တို႔ျပည္တို႔ေျမ ရတနာခုႏွစ္ၿဖိဳး ေငြမုိးရြာတယ္ေလ။

မာတိကာ သို႔ .....