ဒုကၡေရာက္ၿပီ

ငါေလ စိတ္ေတြေျပာင္းခ်င္လိုက္တာ ဒါေပမယ့္ ဘာေတြလဲ
တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္က်ရင္ ေမ့ႏိုင္မလားလို႔ ထင္ေနခဲ့
ဒါေပမယ့္ ေျပးထြက္လို႔လည္း မရတဲ့ အရိပ္မ်ားက ငါ႔ရဲ႕ေနာက္က လိုက္ကာေနလား
ေခြေနမယ္ ေခ်ာင္တစ္ေခ်ာင္ထဲမွာ အေသေကာင္လို အေယာင္ေဆာင္ဆဲပါ
ေျပးထြက္လို႔လည္း မရတဲ့ အရိပ္မ်ားက ငါ႔ရဲ႕ေနာက္က လိုက္ကာေနလား
ႀကံဳရင္ ၀င္လာပါဦး အမိ၊ ဒုကၡေရာက္ၿပီ
မုိးလင္းမိုးခ်ဳပ္ ငါစဥ္းစား ဒီအတြက္ ငါရွင္းမသြား
မျဖစ္ေသးဘူး ဒုကၡေရာက္ၿပီ
ငါ႔မွာ အခ်စ္ေတြရွိေသးလား အသစ္ေတြက ေဟာင္းမသြား
မျဖစ္ေသးဘူး ဒုကၡေရာက္ၿပီ
ေနေရာင္ေတြထဲမွာ ညဥ့္ေတြနက္လာလို႔ အေရာင္ေတြမြဲ
ငါဘာေကာင္လဲ ဖုန္မႈန္႔မ်ားကုိ တစစီဆက္ကာ ျပန္ရွာေ၀ခြဲေတာ့ ဒဏ္ရာေတြပဲေပါ႔

မာတိကာ သို႔ .....