မီးမ်ား

လိုအင္မျပည့္၀ႏိုင္တဲ့ အေၾကာင္းမ်ား
အႀကိမ္ႀကိမ္ လြဲမွားေနတဲ့ ဇာတ္သိမ္းခန္းမ်ားလား
နာက်င္ အဆိပ္တက္ေနတဲ့ အတြင္းႀကိတ္ဒဏ္ရာမ်ား
အိပ္မက္ဆိုးေတြလား အိုး ...

ေလာဘေသြးမ်ား မီးေတာက္ေတြ ေတာက္ေလာင္ေန
ေဒါသေသြးမ်ား မီးၫြန္႔ေတြ ထထေတာက္/ မီးမ်ားတဟုန္းဟုန္းေတာက္
ရင္မွာပူေလာင္ျခင္း ဘယ္လို ၿငႇိမ္းသတ္ရမွာလဲ ေဟ့ ...

အႏၱရာယ္ျပည့္ႏွက္ေနတဲ့ လမ္းမ်ား
အဆင္ျခင္ ကင္းမဲ့စြာနဲ႔ စြန္႔စားသြားခဲ့သလား
ငါဟာ ငါ႔ရဲ႕ဘ၀ကို ပူေလာင္ေစခဲ့ၿပီ အိပ္မက္ဆိုးေတြလား အိုး ...

ငါတစ္ေယာက္တည္း ပူေလာင္ၿပီး လာရမွာလား
ငါတစ္ေယာက္တည္း ပူေလာင္ၿပီး ေနရမွာလား
ငါတစ္ေယာက္တည္း ပူေလာင္ၿပီး ေသရမွာလား

ဘယ္လိုၿငိမ္းသတ္ရမွာလဲ

မာတိကာ သို႔ .....