စိတ္ကူးသက္သက္မ်ား - အဲလက္စ္

ေက်နပ္လိုက္ / စိတ္ဆိုးလိုက္ ေရး - အဲလက္စ္
ငါမင္းကို ေရး - အဲလက္စ္
လိုခ်င္တာယူ ေရး - အဲလက္စ္
ငါမဟုတ္ဘူး ေရး - အဲလက္စ္
စိတ္ကူးသက္သက္မ်ား ေရး - ညီညီသြင္
ျပန္ဆံုျခင္း ေရး - ေဆာင္းဦးလႈိင္၊ အဲလက္စ္
ေနရာတကာ ေရး - မ်ဳိးမ်ဳိး
ေတာ္ပါၿပီ သြား ... ေရး - Elde
အားယားေနလို႔ပါ ေရး - အ႐ိုး
သိပ္ေတာ့မဆန္းဘူး ေရး - အဲလက္စ္
အိပ္မက္ကေလး ေရး - မ်ိဳးမ်ိဳး၊ အဲလက္စ္
ငါ႔အျဖစ္ေတြ ေရး - Elde

မာတိကာ သို႔ .....