ႏႈတ္ဆက္မယ့္ေႏြ

လမ္းခြဲမ်က္ရည္ စုိးမိုးခဲ့ၿပီ တစ္ပါးေသာ အရပ္ဆီ ျပန္မယ္ဆို /
ကိုယ္သြားရင္း လြမ္းရစ္ေတာ့ကြယ္ မေျပာလည္းအခ်စ္ေရ
ႏႈတ္ဆက္မယ့္ေႏြ ေရာက္ႏွင့္ခဲ့ၿပီ လြမ္းဆဲအသက္ေရ
ႏြမ္းလြင့္ရြက္ေႂကြ ႏွစ္ပါးသြားေတးသံ
ေၾသာ္ မဆံုခင္ / မဆ့ုးခင္ေလး လွမ္းႏွင့္ေပါ႔ / ေတာ့ကြယ္
လမ္းရဲ႕တစ္ဖက္ဆီ အသည္းကသိတယ္ ခြဲသူေ၀း
ဒီေႏြဦး ရည္စူးခဲ့လည္း ေဖာ္မကၽြမ္းမီေဆြး ဟိုတစ္ဖက္ကမ္းအေ၀း
အိုလက္လွမ္းရင္း ေႏြရင္အလြမ္းမီး

မာတိကာ သို႔ .....