အလြမ္းေရာင္

အလြမ္းေရာင္ ..... ရင္မွာ စြန္းက်န္ရစ္ေအာင္
နင္ဘာျဖစ္လို႔ပုန္းေရွာင္ ခ်စ္ၿပီးခဲ့ေနာက္
မ်က္ရည္ ရင္မွာပုလဲ သီတကြဲစီ ငါဟာ ကြဲေၾကသြားၿပီး နင္မရွိတဲ့ေနာက္

အလြမ္းေတြ ငါ႔ဘ၀ရဲ႕ ေရာင္စဥ္အလြမ္းေလး
အစကတည္းက မဆံုသင့္ဘူးလို႔ေတြး အခုေတာ့မွ ငါငိုေႂကြး
အလြမ္းေလး မင္းေပးတဲ့ေရာင္စဥ္ အလြမ္းေလး
အစကတည္းက မဆံုသင့္ဘူးလို႔ေတြး တကယ္မဆံုခဲ့တဲ့ေနာက္

အလြမ္းေရာက္ ေပးဆပ္သေလာက္ျပန္ၿပီးမွ မရေတာင္
ငါ႔အတိတ္ကအေၾကာင္းေတြ
အမွတ္တရျဖစ္ေအာင္ အျဖဴေရာင္ျပန္မျဖစ္ခ်င္ေတာ့ .....

မာတိကာ သို႔ .....