နိမိတ္ပံု

ႏွင္းမ်ားၾကား သစ္ရြက္မ်ားက ေျခာက္ေသြ႕လြန္းတယ္
ဘာေၾကာင့္မ်ား တိမ္လႊာျပင္ဟာ ကြဲအက္လြန္းတယ္
နိမိတ္ပံုေလလား ေတြး ျမဴေတြဆိုင္းစဥ္ မိုးရြာမလားေလ

မင္းမ်က္၀န္း ကန္ေရျပင္လုိကြယ္ ၿငိမ္သက္လြန္းတယ္
ဘာေၾကာင့္မ်ား အၾကင္နာရင္ခြင္ရယ္ ေအးစက္လြန္းတယ္
နိမိတ္ပံုေလလား ေတြး ေ၀ဒနာအရိပ္ေတြ ခြဲခြာမလားေလ

သြားေတာ့ ... ငါ႔မ်က္ရည္ မႏွစ္သိမ့္ခဲ့နဲ႔ေတာ့
သြားေတာ့ ... အမွားအယြင္းေတြ ရွာေဖြမေနနဲ႔ေတာ့
သိေနႏွင့္ပါတယ္ ဇာတ္လမ္းကို နင္းသိမ္းမယ္/ မယ့္
ဒီမ်က္၀န္းေတြ ခန္းေျခာက္ခဲ့တဲ့အခ်စ္/ ကုန္လြန္ခဲ့တဲ့အခ်စ္

မာတိကာ သို႔ .....