ေနရာတကာ

သံစဥ္ - မ်ဳိးမ်ဳိး

ညဘက္ဆုိ အိပ္လို႔မရပါကြယ္ မင္းအေၾကာင္းပဲ ငါေတြးေတြးမိေနတယ္
ထမင္းစားလည္း မင္းမ်က္ႏွာႀကီးပဲ မွန္ထဲမွာ ေတြ႕ေတြ႕ေနရတယ္

ေနရာတကာ ေနရာတကာ ေနရာတကာမွာ မင္းမ်က္ႏွာ

ဘယ္သြားသြား ဘာလုပ္လုပ္ပါကြယ္ မင္းနဲ႔ကို မလြတ္ မလြတ္ႏိုင္တယ္

စိတ္ညစ္တယ္ သိပ္စိတ္ညစ္ပါတယ္ ဟုိးအေ၀းကို ေျပးသြားလုိက္ခ်င္တယ္

မာတိကာ သို႔ .....