လမ္း

မင္းနဲ႔ ငါ႔ၾကား နီးလ်က္ေ၀းေတာ့မလား
အဆိပ္ရွိတဲ့ ဆူးပင္ေတြ တုိးလို႔မေပါက္ေအာင္ စုိက္လုိ႔ထား
မင္းနဲ႔ ငါ႔ၾကား ပိုင္းကန္႔ျခားနားထား
ကူးျဖတ္မရ လႈိင္းတံပုိးမ်ားနဲ႔ စီးဆင္းျမစ္ေရမ်ား
မင္းအခ်စ္မ်ားနဲ႔ ငါ႔အခ်စ္မ်ားလည္း ဘ၀မွာ မေရရာဘူး
တုိ႔အခ်စ္ေတြ မြန္းက်ပ္ရင္းနဲ႔ ထြက္ေပါက္မ်ားလဲ လိုက္ရွာဆဲ

လမ္း ... လမ္းေပ်ာက္တဲ့ေန႔မ်ား
လမ္း ... ဘယ္မွာရွာေဖြရမလဲ / ဘယ္မွာျပန္ေတြ႕ရမလဲ

မင္း စိတ္မေလွ်ာ့နဲ႔ လံုး၀မေလွ်ာ့နဲ႔
မင္း စိတ္မပ်က္နဲ႔ လံုး၀မပ်က္နဲ႔

မင္းနဲ႔ငါ႔ၾကား တံခါးတစ္ခ်ပ္ ျခားလို႔ထား
မ်က္စိနဲ႔ ၾကည့္လို႔မေတြ႕တဲ့ ေသာ့နဲ႔ ခတ္ပိတ္ထား
မင္းနဲ႔ငါ႔ၾကားထဲ ေပ်ာက္ပ်က္သြားတဲ့ မိနစ္မ်ား
မင္းနဲ႔ငါ ခ်စ္ခြင့္မရတဲ့ ေန႔ရက္တုိ႔ရဲ႕ ျပကၡဒိန္ေဟာင္းေတြၾကား

ငါ႔ရင္ထဲကုိ မင္းအခ်စ္မ်ား ဘယ္လမ္းက ေရာက္လာသလဲ
ပိတ္ဆို႔ျခင္းခံ တုိ႔အခ်စ္မ်ား ဘယ္လမ္းက ဆက္သြယ္မလဲ
ငါ႔စိတ္ထဲမွာ မင္းစိတ္ထဲမွာ မသိႏိုင္တဲ့ မလြယ္ေပါက္ေတြရွိ
မင္းေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကုိ ငါ႔ရင္ထဲမွာ အလင္းေရာင္ေလးေတြ ေပးခ်င္ေသး

မာတိကာ သို႔ .....