စိတ္ကူးသက္သက္မ်ား

သံစဥ္ - ညီညီသြင္

ေရေပၚ ေျခလွမ္းတုိင္း အရိပ္ထင္
ေလကုိကိုင္ယူၿပီး ဖမ္းဆုပ္ႏိုင္မယ္ဆုိရင္
အႀကိမ္ႀကိမ္ျပစ္မွားခဲ့သမွ်ကို တစ္ႀကိမ္သာျပန္လည္ၿပီး
ခြင့္လႊတ္ႏိုင္မယ္ဆိုရင္
ငါပိုင္တဲ့ ႏွလံုးသားကုိ လွီးထုတ္ခ်င္တယ္
ခံယူခ်က္တခ်ဳိ႕တစ္၀က္ဟာ ေသြးပ်က္ေနတယ္ (ဘယ္လိုလဲ)

ေနာက္ဆံုးမွာ ေ၀းၾကရမွာလား အိပ္မက္ေတြထဲက ေန႔ရက္မ်ား
လက္ေတြ႕က် မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ဘူး

ငါ႔ေနာက္ကို မလိုက္ခဲ့နဲ႔ မလိုက္ၾကနဲ႔
ဘယ္လိုရွင္းျပရမလဲ ငါ႔ေနာက္ကုိ မလိုက္ခဲ့နဲ႔
မလိုက္ၾကနဲ႔ ဘယ္လိုတားလို႔ရမလဲ မေတြးတတ္ေတာ့ဘူး

မာတိကာ သို႔ .....