အျပစ္ရွိသူ

အျပစ္ရွိသူ ကိုယ့္အားေပးအပ္ထားတဲ့ မင္းရဲ႕ အမုန္းမ်ားကုိ
ခံယူဖုိ႔ လံုး၀မျဖစ္တဲ့ ေလာကႀကီးမွာ
ကိုယ္တစ္ေယာက္တည္း အေမွာင္ညထဲ လမ္းေပ်ာက္ကာ
မိုးထက္က လမင္းႀကီး ကိုယ့္ရဲ႕ အျပစ္ေတြ ေဆးေၾကာေပးလွည့္ပါ
ျဖဴစင္တဲ့ ပန္းပြင့္ေလးလုိ ခ်စ္သူေလးကုိ နာက်င္ျခင္း ေ၀ဒနာမ်ား မေပးရက္ပါ
ကိုယ္မွားခဲ့လည္းကြယ္ ကိုယ့္ေၾကာင့္ မင္းေလး ငိုရၿပီ
ဒါေလာကႀကီးရယ္သံ (မခံႏိုင္ဘူး) ၂
အျပစ္ရွိသူ ကုိယ့္အားကိုယ့္ရဲ႕ အျပစ္ေတြ အားလံုးေပးအပ္ပါ
ဒါေပမယ့္ အသက္ေလာက္ခ်စ္တဲ့ သူ႔ကုိေျပာေပးပါ
ကိုယ္တစ္ေယာက္တည္း အေမွာင္ညထဲ သြားေတာ့မယ္ (ေမ့လိုက္ပါ) ၂

မာတိကာ သို႔ .....