မာယာ

ျပန္ၾကစို႔ အခ်စ္ေလး ဒါတို႔ရဲ႕ ကံၾကမၼာလမ္းပဲ
ကိုယ့္အခ်စ္နဲ႔ တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ္လည္း ဘ၀ဆုိတာ ... မေရရာ

ျပန္ၾကစုိ႔ အခ်စ္ေလး ဘယ္ေလာက္ထိလိုခ်င္တယ္ ကိုယ္မရည္ရြယ္ဖူးဘူး
စိတ္ဓါတ္နဲ႔ တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ္လည္း ဘ၀ဆုိတာ ... မေသခ်ာ
လား ..... လား .....

တုိ႔ရဲ႕စိတ္ကူး အကုန္ပ်က္စီး ၿပိဳလဲသြား
တုိ႔ရဲ႕ အိပ္မက္ အကုန္ပ်က္စီး ၿပိဳလဲသြား
အကုန္ပ်က္စီး ၿပိဳလဲသြား

ျပန္ၾကစုိ႔ အခ်စ္ေလး ဘာျဖစ္ျဖစ္ ကိုယ္ေပးႏိုင္တယ္
ကိုယ့္အသက္နဲ႔ တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ္လည္း
ဘ၀ဆုိတာ .... မေရရာ
ဘ၀ဆုိတာ .... မေသခ်ာ
ဘ၀ဆုိတာ .... မာယာ

မာတိကာ သို႔ .....