ပ်က္စီးအိမ္

အိုး သိႏိုင္တယ္ ျမင္ႏိုင္တယ္ ေဟာင္းႏြမ္းသြားေတာ့မယ္
တုိ႔ႏွစ္ေယာက္အခ်စ္အိမ္ေလး ကြဲၿပိဳပ်က္ရင္းေန၀င္သြား
အေျပာင္းအလဲ ခါးသီးလြန္းတဲ့ အျဖစ္လိုမ်ိဳး ငါကိုယ္တုိင္ေတာင္
မယံုႏိုင္ျခင္းမ်ားစြာ အလြမ္းမ်ားေပးကာ ခ်န္ေနရစ္ေတာ့

ျမင္ႏိုင္မလား အခ်စ္မ်ားအားလံုးပဲလဲ ၿပိဳေန လဲၿပိဳေန
ယံုႏိုင္မလား ဟူး အားလံုးပဲလဲၿပိဳေန လဲၿပိဳေန

ခ်စ္ေနသူေရ ငါတည္ေဆာက္ထား အ႐ိုးဆံုးအခ်စ္တို႔နဲ႔
တုိ႔ႏွစ္ေယာက္အိမ္ေလး ေမွ်ာ္လင့္တယ္ အနာဂတ္ခိုင္မာေအာင္
ျပင္ဆင္လို႔ တျဖည္းျဖည္းစုခဲ့တဲ့ အခ်စ္နဲ႔ ႏွလံုးသားရဲ႕ ခြင့္လႊတ္ျခင္း

မင္းလႊင့္ပစ္လိုက္ ယံုၾကည္မႈေလး
တစ္ေနရာစီ ေလွ်ာက္တဲ့လမ္းေရြး အို ခ်န္ရစ္ထားေတာ့

ခ်စ္တဲ့သူေရ မင္းၾကည့္လိုက္ အခ်စ္မ်ား အားလံုးပဲ ၿပိဳလဲသြား
အို မင္းၾကည့္လိုက္ အားလံုးအခ်စ္တုိ႔က ကြဲပ်က္ၾက
အို အားလံုးစြန္႔ရ ရ အားလံုးပဲ လဲၿပိဳေန လဲၿပိဳေန

မာတိကာ သို႔ .....