ျပည့္စံုပါေစ - ဘိုျဖဴ

ေျမနီလမ္း ေရး - အယ္လ္ျဖဴ
အိပ္မက္ေဆာင္းည ေရး - ေမာင္ေမာင္ေဇာ္လတ္
ျပည့္စံုပါေစ ေရး - ေမာင္သစ္မင္း
လတ္တီး ေရး - စိုင္း၀ီရဌ္
အေမ့႐ုပ္ရည္ ေရး - အုန္းေမာင္
ေလာကႀကိဳး၀ိုင္း ေရး - အယ္လ္ျဖဴ၊ အယ္လ္ေနာင္း
ေန၀င္ခ်ိန္ ေရး - အယ္လ္ျဖဴ
ရည္ရြယ္သူသို႔ ေရး - အယ္လ္ျဖဴ
သားႀကီး ေရး - အယ္လ္ျဖဴ
အလြမ္းမိုင္တုိင္ ၁၅၀၀ ေရး - အယ္လ္ျဖဴ

မာတိကာ သို႔ .....