အယ္လ္အမ္အင္န္ - ေလးျဖဴ၊ အငဲ၊ မ်ဳိးႀကီး

မီးမ်ား ေရး - ၀င္းမင္းေထြး၊ ဆို - မ်ိဳးႀကီး
လမ္း ေရး - ေမာင္သစ္မင္း၊ ဆို - ေလးျဖဴ
နတ္မိမယ္မိန္းမလွေလး ေရး - ေမာင္သစ္မင္း၊ ဆို - အငဲ
တေစၧ ေရး - ျမင့္မိုးေအာင္၊ ဆို - မ်ဳိးႀကီး
အပယ္ခံ ေရး - ၀င္းမင္းေထြး၊ ဆို - ေလးျဖဴ
နယ္ေျမသစ္မ်ားစြာ ေရး - ျမင့္မိုးေအာင္၊ ဆို - အငဲ
ရွတေန႔ရက္မ်ား ေရး - ေမာင္သစ္မင္း၊ ဆို - မ်ဳိးႀကီး
အလင္းႏွစ္မ်ား ေရး - ျမင့္မိုးေအာင္၊ ဆို - အငဲ
အ၀ါေရာင္ကိုက္ခဲမႈ ေရး - ေရႊေဂ်ာ္ေဂ်ာ္၊ ဆို - ေလးျဖဴ
ျပန္မရဘူး ေရး - ေရႊေဂ်ာ္ေဂ်ာ္၊ ဆို - မ်ဳိးႀကီး
အေမွာင္ထဲက သူစိမ္းမ်ားအေၾကာင္း ေရး - ေရႊေဂ်ာ္ေဂ်ာ္၊ ဆုိ - အငဲ
မာယာ ေရး - ၀င္းမင္းေထြး၊ ဆို - ေလးျဖဴ

မာတိကာ သို႔ .....