ေန၀င္သြားေသာဘ၀မ်ား

ေန ငါတစ္ေယာက္တည္းေန ၾကယ္ေတြလဲေႂကြ
ရည္မွန္းခ်က္ေတြ ဟန္ေဆာင္ျခင္းေတြ
ဒဏ္ရာလည္းမရွိ မွန္တာလည္းမသိ ငါတို႔ဘ၀ေတြ ေန၀င္သြားၿပီ
မေျဖခ်င္ဘူးေလ ဘာေတြထူးေန ေနာက္ဆံုးေသာအေျဖ က်န္ေနရစ္ေလ
ဘာေတြျဖစ္ခဲ့ ဘာေတြျဖစ္မလဲ ေနာက္ဆံုးေသာအေျဖ က်န္ရစ္ေတာ့ေလ
ငါေမွ်ာ္လင့္ျခင္းေတြ ေလမွာလြင့္ေန
ဒါေတြမင္းအျမင္ ေျမမွာနင္းေခ် နာရီလည္းေဟာင္း ရာသီလဲေျပာင္း
လူတိုင္းရဲ႕အထင္ အျမင္ေတြေစာင္းပါေစ
အမွန္ေတြလည္းေပ်ာက္ အေမွာင္ေတြလည္းေရာက္
ေနာက္ဆံုးဘ၀ေတြ ေရစုန္ေမ်ာေန ဘာေတြျဖစ္ခဲ့ ဘာေတြျဖစ္မလဲ
ေနာက္ဆံုးေသာအေျဖ က်န္ရစ္ေတာ့ေလ
ငါေမွ်ာ္လင့္ျခင္းေတြ ေလမွာလြင့္ေန ဒါေတြမင္းအျမင္ ေျမမွာနင္းေခ်
မေျဖခ်င္ဘူးေလ ဘာေတြထူးေန ေနာက္ဆံုးေသာအေျဖ က်န္ရစ္ေတာ့ေလ

မာတိကာ သို႔ .....