စင္သီ

တစ္ရက္ ႏွစ္ရက္ ဒါေလာက္ပါပဲ မင္းနဲ႔ေတြ႕ခဲ့ရတယ္
ဒီထက္ မျဖစ္ႏိုင္မွန္း ငါသိေနတယ္

မင္းရဲ႕အၿပံဳး ငါသိပ္ႀကိဳက္တယ္ ႏႈတ္ခမ္းေလးက တကယ္ကုိလွတယ္
ခ်စ္တဲ့စကား မေျပာျဖစ္ခဲ့ဘူး ငါ ေဒါကန္တယ္

မေျပာ မေျပာျဖစ္ခဲ့ဘူး ... ေျပာခြင့္လည္း မရခဲ့ပါဘူး ...
မေျပာ ... မေျပာျဖစ္ခဲ့ဘူး ... ငါမင္းကုိ ေျပာခြင့္လည္း မရွိခဲ့ပါဘူး

စင္သီ ... မင္းကုိ ငါသိပ္ခ်စ္တယ္
စင္သီ (ခ်စ္တဲ့စင္သီ) ျမတ္ႏိုးစြာ ရင္ထဲၿငိတြယ္
စင္သီ ... မင္းကုိ ငါသိပ္ခ်စ္တယ္ စင္သီ ...

အိမ္ေရွ႕ဘက္ ထြက္ခဲ့ပါကြယ္ ငါခိုးခိုးၾကည့္ခဲ့ရတယ္
ဒီထက္ မျဖစ္ႏိုင္မွန္း ငါသိေနတယ္ ...

မာတိကာ သို႔ .....