ေလာကႀကိဳး၀ိုင္း

မနက္ခင္း အလင္းတစ္ခုေရာက္ခ်ိန္ ေက်းငွက္ကေလးမ်ား ေတးဆိုရင္း
ဘ၀အတြက္ ႐ုန္းဖုိ႔သိၾကတယ္
အဆံုးအျဖတ္မေစာနဲ႔ ကေလးရယ္ ေနာက္က်ေတာ့မွ သိလာမယ္
အမွားအယြင္းမ်ားက အဆင္သင့္ပဲ

လူ႔ဘ၀ဆိုတာ မင္းေတြးသေလာက္မလြယ္ မင္းစိတ္ေတြ သန္းစြမ္းဖုိ႔သိပ္လိုတယ္
လွည့္ကြက္အျပည့္နဲ႔ လမ္းေတြအလယ္ ဘ၀ဆိုတာ မင္းေတြးသေလာက္မလြယ္
မင္းဘ၀ကို ေရာင့္ရဲတတ္ဖုိ႔လိုတယ္ လွည့္ကြက္အျပည့္နဲ႔ လမ္းေတြအလယ္

ေလာကႀကိဳး၀ိုင္းထဲ၀ယ္ အလဲကြက္ အ႐ႈံးပြဲလည္းႀကံဳမယ္
တစ္ေန႔ေတာ့ မင္းအလွည့္ေရာက္ရမယ္

အဆံုးအျဖတ္မေစာနဲ႔ကေလးရယ္ ေလာကႀကိဳး၀ိုင္းထဲ၀ယ္
လွည့္ကြက္အျပည့္နဲ႔ လမ္းေတြအလယ္

မာတိကာ သို႔ .....