ဘုရား၀တ္ျပဳ

ဗုဒၶဘုရားရွင္ပြင့္တာၾကာၿပီ ေလာကလူ႔ရြာကမၻာေျမေပၚ
ဒုစ႐ိုက္ မေကာင္းမႈေတြ ေက်ာခိုင္း ဘုရားထံ ၀တ္ျပဳေလ
အစဥ္ဆက္ ဘုရားမ်ားပြင့္ခဲ့ၿပီပဲ ထပ္ၿပီး ပြင့္ဦးမယ္
လူတိုင္းမေကာင္းမႈမလုပ္နဲ႔ေတာ့ေဟ့ တုိ႔ဘုရားလာေတာ့မယ္
ေဒါသႀကီးတဲ့လူေတြ သတိျပဳမိရင္ အပါယ္မလား
ေဂါတမဘုရားၿပီးရင္ အရိေမတၱယ်ဘုရားထံ ၀တ္ျပဳေလ
အစဥ္ဆက္ ဘုရားမ်ားပြင့္ခဲ့ၿပီပဲ ထပ္ၿပီး ပြင့္ဦးမယ္
လူတုိင္းမေကာင္းမႈေတြမလုပ္နဲ႔ေတာ့ တုိ႔ဘုရားလာေတာ့မယ္
ေဂါတမဗုဒၶပြင့္တာၾကာၿပီ ေလာကလူ႔ရြာကမၻာေျမေပၚ
ဒုစ႐ိုက္ မေကာင္းမႈေတြေက်ာခိုင္း ဘုရား၀တ္ျပဳေလ
အစဥ္အဆက္ဘုရားမ်ားပြင့္ခဲ့ၿပီပဲ ထပ္ၿပီးပြင့္ဦးမယ္
လူတုိင္းမေကာင္းမႈမလုပ္နဲ႔ေတာ့ ေဟ့ တုိ႔ဘုရားလာေတာ့မယ္

မာတိကာ သို႔ .....