ကမၻာသစ္ေတး - ေလးျဖဴ

႐ူးခ်င္ေယာင္ေဆာင္မေနနဲ႔ ေရး - ညီညီသြင္
ခြဲခြာခ်ိန္ ေရး - ေမာင္ေမာင္ေဇာ္လတ္
တေစၧတစ္ေကာင္ရဲ႕ည ေရး - အယ္ျဖဴ
ေပ်ာက္ဆံုးျခင္း ေရး - ေမာင္ေမာင္ေဇာ္လတ္
ကမၻာသစ္ေတး ေရး - ေမာင္ေမာင္ေဇာ္လတ္
ညလူ ေရး - ညီညီသြင္
ေထာင္ေခ်ာက္ ေရး - အယ္ျဖဴ
ေခၚသံ ေရး - ေရႊေဂ်ာ္ေဂ်ာ္
မ်က္ရည္ယႏၱရား ေရး - ေမာင္ေမာင္ေဇာ္လတ္
အလြမ္းရဲ႕စီးေၾကာင္း ေရး - ေရႊေဂ်ာ္ေဂ်ာ္

မာတိကာ သို႔ .....