ကြက္လပ္

ဒါဏ္ခတ္ေတာ့မယ့္ဓါး ခ်န္ထားရစ္ခဲ့လား ဖြင့္ထားတဲ့တံခါး
ေစာင့္ေမွ်ာ္ျခင္းမ်ား အိမ္ေဟာင္းေလးက အုိ မစြန္႔ခြာရက္ပါ
ကုိယ့္ႏွလံုးသားရဲ႕ၾကား မင္းအမုန္းဓါးသြား စုိက္၀င္ေနတာ

အို အနာက်င္ဆံုးေပါ႔ မင္းအမုန္းမ်ား ျပန္႐ုပ္သိမ္းေတာ့
အခု သိခဲ့ရၿပီေပါ႔ အခ်စ္က ကိုယ့္အတြက္ တကယ္အလုိအပ္ဆံုး

အခ်စ္႐ႈံးသမား ရင္မွာ ကၽြမ္းေလာင္မီးမ်ား
ေရႊေငြေတြနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းမရ မင္းအနမ္းနဲ႔မွ
ျပန္ရွင္မယ့္ႏွလံုးသား ေပးပါမင္းရဲ႕ အခ်စ္မ်ား ျပန္လာမလား

အသည္းေလးကြဲေတာ့မွ ကိုယ္သိသြားခဲ့
၀ယ္ယူကာမျပည့္တဲ့ ကိုယ့္ကြက္လပ္မ်ားထဲ
ေခၚေနသံမ်ား ခ်စ္တဲ့မင္းေလးရဲ႕အမည္
သံသရာကုန္ေတာင္မရပ္တန္႔
မင္းေလးရွိမွ ျပည့္မယ့္ ကြက္လပ္မ်ားထဲ

ျပန္ခဲ့မလား

မာတိကာ သို႔ .....