ရပ္တန္႔မရဘူး

မိုး ကမၻာေပၚရြာေနတာကို ရပ္တန္႔မရႏိုင္ဘူး တိမ္ညိဳေတြကို ေဖ်ာက္ဖ်က္မပစ္ႏိုင္ဘူး
ရင္ခုန္ေနတာကို ရပ္တန္႔လို႔ မရဘူး အို အခ်စ္ရဲ႕ဆူး
ေရး ကမၻာလည္ေနတာကို ရပ္တန္႔မရႏိုင္ဘူး ေရွာင္ဖယ္ကာေလ ေ၀းသြားလုိ႔မျဖစ္ဘူး
ငါေလရင္ခုန္တာကို ဘယ္လိုမွ ထိန္းမရဘူး

ငါ ရပ္တန္႔မရဘူး မင္းေလးေၾကာင့္႐ူး မွားသြားဦးမလား အမွန္ကို ငါမျမင္ေသးဘူး
ဒါဟာ ႐ံႈးနိမ့္တာလား ဒါဟာ ငါ႔အတြက္အႏိုင္လား
ရပ္တန္႔မရဘူး မင္းေလးေၾကာင့္႐ူး ငါ ရပ္တန္႔မရဘူး

မင္း ဘာမဆိုလိုခ်င္တာကို ေပးဆပ္ရမွာေပါ႔ ေစၫႊန္ရာဆီကို ငါရြက္လႊင့္ရမွာေပါ႔
ၾကင္နာသူ ၿငိဳျငင္မွာကို လံုး၀မၾကည့္ရက္ေတာ့
ငါလာမယ္ ဘယ္ေနရာ ဘယ္အခ်ိန္ မင္းကခ်ိန္းဆိုတုိင္း
ပင္လယ္ျပင္ေတြကာရံတားဆီးလည္းေစခိုင္း
အရာရာပီျပင္ေစမယ့္သူ အလုိရွိတဲ့အတုိင္း

အိုး ..... ေရး .....

စိန္ေခၚမယ္ တစ္ေယာက္နဲ႔အမ်ားေလ ၾကင္နာသူမင္းေလးအတြက္ေလ
ရင္ဆုိင္မယ္ ေရွ႕က တံတုိင္းေတြ လာမယ္ေနာက္မဆုတ္ဘူး
ေရတံခြန္ေတြလို ငါရဲ႕အခ်စ္ေတြ ေတာင္ျပာေတြေတာင္ မတားဆီးႏိုင္ဘူး

ငါရပ္တန္႔မရဘူး မင္းေလးေၾကာင့္႐ူး

ေရွ႕ဆက္ကာ မွားသြားႏိုင္မလား အမွန္ကိုငါမျမင္ေသးဘူး
ဒါဟာ႐ႈံးနိမ့္တာလား ဒါငါ႔အတြက္ အႏိုင္လား ငါရပ္တန္႔မရဘူး
မင္းေလးေၾကာင့္႐ူး ငါ ရပ္တန္႔မရဘူး
အားလုံးမသိေတာ့ဘူး ေဘဘီ အူး ဟူး အိုး ေရး
ငါေလရင္ခုန္သံေတြ ျမန္ေနတာ
ရပ္တန္႔လိုက္ဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး ေျခလွမ္းေတြ (ေရွ႕ဆက္) ၄

မာတိကာ သို႔ .....