လတ္တီး

ေအးျမတဲ့ ေဆာင္းတစ္ညမွာ မီးေရာင္ထိန္ထိန္ လူအမ်ားနဲ႔
သီခ်င္းေလးနဲ႔ ေစာင္းေျမာင္းဆို အသည္းထဲ ေႏြးေထြးသြားရမယ္
စံုတြဲေတြနဲ႔ေလတကယ္ အားက်လို႔ေစာင့္ေနခဲ့
သီခ်င္းေလးတစ္ေခါက္ဆံုးသြားရင္
ေျပာစရာေတြ ေတြးရင္း ကိုယ့္အလွည့္ကြယ္

ကံုးက ကံုးက ကံုးက
သီခ်င္းသံေတြၾကားမွာ ကေနမယ္ ႏွစ္ကုိယ္တူယွဥ္ကာ ကေန
ကံုးကလမ္း(မ္း)မုန္းအကဟန္ ေတာင္ေပၚရွမ္းရဲ႕ ဓေလ့႐ိုးရာ
အေရွ႕သံလြင္မွာ ႐ိုးရာပြဲေတြ ရွိတုိင္းကြယ္ ခ်စ္စရာ ခ်စ္စရာ
ကံုးကလမ္းမုန္းအကဟန္ ေတာင္ေပၚရွမ္းရဲ႕ ဓေလ့႐ိုးရာ

မာတိကာ သို႔ .....