အခ်စ္စစ္တစ္ခု

အခ်စ္ မင္းမ်က္၀န္းေတြထဲမွာ အခ်ိန္တိုင္း အျမဲ ကိုယ္လိုက္ရွာမိတာ
ျပန္စဥ္းစား သူ႕အၿပံဳးနဲ႔ သူ႔စကားမ်ား ေတြ႕မလား မျမဲကိုယ္လိုက္ရွာဆဲပါ
ကိုယ္လိုခ်င္ရွာေဖြေနတာ တကယ္အခ်စ္စစ္ မေျဖေပးပါ ခ်စ္သူဆီမွာရွိခဲ့ရင္

အာဟား ... မင္းအခ်စ္တစ္ခုသာ အတမ္းတဆံုး
အာဟား ... မင္းအခ်စ္တစ္ခုသာ အလုိခ်င္ဆံုး

မင္း ... မင္းရင္ထဲ ျပန္ေမးပါ
(ေသခ်ာတဲ့ အခ်စ္ေတြဆိုရင္ ခိုင္မာတဲ့ အခ်စ္ေတြရွိလား)
ခိုင္မာတဲ့အခ်စ္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ေလာက္ ျပန္စဥ္းစား
(ေသခ်ာတဲ့ အခ်စ္ေတြဆိုရင္ ခိုင္မာတဲ့ အၾကင္နာေတြရွိလား)

ႏွလံုးသားမွာ ေတာင္းဆိုေနတာ တကယ္အခ်စ္စစ္
အႏိုင္အ႐ႈံး အေလ်ာ္အစားေတြ အခု ငါ ႏႈတ္ဆက္ၿပီ

မင္းအခ်စ္တစ္ခုငါလိုအပ္တာ အခ်စ္တစ္ခုနင္ေပးမလား
လုိခ်င္တာ မင္းအခ်စ္တစ္ခုတည္းပါ အခ်စ္တစ္ခု နင္ေပးမလား ... အိုး ...

အို ... ႏွလံုးသားမွာ ေတာင္းဆုိေနတာ တကယ္အခ်စ္စစ္
ကစားပြဲလုိ အႏိုင္အ႐ႈံးေတြ ငါႏႈတ္ဆက္ၿပီ

လုိခ်င္တာ အခ်စ္စစ္မွန္ဆံုးတစ္ခု ... အိုး ... မွန္ေသာအခ်စ္စစ္တစ္ခု
အိုး ... ေရး ... ငါ႔အတြက္ မင္းအခ်စ္တစ္ခု
အခ်စ္စစ္တစ္ခု ငါ လုိအပ္တာ ( အခ်စ္တစ္ခု နင္ေပးမလား )
လိုခ်င္တာ မင္းအခ်စ္တစ္ခုတည္းပါ ( အခ်စ္တစ္ခု နင္ေပးမလား )
အို ... နင္ေပးခဲ့ မွန္ေသာ မင္းအခ်စ္တစ္ခု ေပးခဲ့ ... အို ... ဟုိ ...

မာတိကာ သို႔ .....