အမုန္းမ်က္လံုး

ၾကာခဲ့ၿပီ မင္းကိုခ်စ္ခဲ့ ႏွလံုးသားေလး ေလာင္ကၽြမ္းလုိ႔ေန
ငါဟာ ခ်စ္ခဲ့ဖူးတယ္ တဖက္သတ္လားေဟ့
ဘယ္လိုလဲ မင္းရင္ထဲ အမုန္းေတြလား
ဘာေတြျဖစ္မလဲ ငါလွည့္ျပန္မသြားဘူး မင္းအမုန္းမ်ား မီးလိုဟပ္
လိုက္ပါေစ ရင္ဆိုင္မယ္ေဟ့ ငါမွာ အမုန္းထက္ျပင္းတဲ့ပူေလာင္တဲ့
အခ်စ္ေတြနဲ႔ ေတာက္ေလာင္ဆဲ

ရင္မွာစိုးမိုးေန မင္းရဲ႕ အၾကည့္ေတြ ငါျပန္ေတြးတုိင္း
ၾကင္နာတဲ့ အၿပံဳးမ်ား မင္းမ်က္လံုးမွာ ေပ်ာက္ေန ပူေလာင္တဲ့
အမုန္းမ်ားမင္းမ်က္လံုးမွာ ေလာင္ကာေတာက္ေန အၾကင္နာအခ်စ္ေတြကုိ
ကၽြမ္းေလာင္သြားမလား မင္းမ်က္လံုးမ်ား

ၾကာခဲ့ၿပီ မင္းကုိခ်စ္ခဲ့ ႏွလံုးသားေလး ေလာင္ကၽြမ္းလို႔ေန
ငါဟာေလခ်စ္ခဲ့ဖူးတယ္ တဖက္သတ္အခ်စ္မ်ိဳး
ဘယ္လုိလဲ မင္းရင္ထဲ အမုန္းေတြလား

ဘာျဖစ္ျဖစ္ လွည့္ျပန္မသြားဘူး မီးမ်ားလား ဒါမင္းအမုန္းေတြ
ရင္ဆိုင္တုိးေဟ့ ... ငါ႔မွာ အမုန္းထက္ပိုၿပီးပူေလာင္တဲ့
အခ်စ္ေတြနဲ႔ ေတာက္ေလာင္ဆဲ

မင္းရဲ႕မ်က္လံုးေတြ မင္းရဲ႕မ်က္လံုးေတြ
မင္းရဲ႕မ်က္လံုးမ်ား မင္းရဲ႕မ်က္လံုးေတြ

မာတိကာ သို႔ .....