အလင္းႏွစ္မ်ား

အခ်စ္ဆိုတာ ဘုရားကေပးတဲ့ ဆုလာဘ္လား ငါ႔ရဲ႕ ဘ၀နဲ႔ မထိုက္တန္တာ
ငါ႔ရင္ထဲ ေစာင့္စားခဲ့ရတဲ့ ေတးသံေလး အခုထိလည္း ၾကားခြင့္မရႏိုင္ပါ

အလင္းႏွစ္သန္းေပါင္းမ်ားစြာရယ္ ေ၀းလြန္းတယ္
ဘယ္ေတာ့မ်ား အခ်စ္စစ္ ေတြ႕ရမလဲ
အလင္းႏွစ္မ်ားစြာ ေ၀းလြန္းတယ္ ဘယ္ေတာ့မ်ား ေတြ႕ရမယ္
ငါဘယ္ေတာ့မ်ား ေတြ႕ရမလဲ

မွားသြားျပန္တယ္ အခ်စ္လို႔ေျပာတဲ့ အခ်စ္တုမ်ား
ဒဏ္ရာေတြသာ ခ်န္သြားခဲ့
အဆိပ္ေတြလား အခ်စ္လို႔ယံုမွားစြာ ငါေသာက္ခဲ့
လူ႕ဘ၀ႀကီးက လွည့္စားလို႔

အလင္းႏွစ္သန္းေပါင္းမ်ားစြာရယ္ ေ၀းလြန္းတယ္
ဘယ္ေတာ့မ်ား အခ်စ္စစ္ေတြ႕ရမလဲ
အလင္းႏွစ္မ်ားစြာရယ္ ေ၀းလြန္းခဲ့ ဘယ္မွာလဲ အခ်စ္စစ္
ၾကယ္စင္ေတြလို ေ၀းလြန္းခဲ့ ငါလွမ္းေမွ်ာ္ဆဲ
ဘယ္ေတာ့မ်ား ေတြ႕ခြင့္ရပါ႔မလဲ
အလင္းႏွစ္မ်ားစြာ ေ၀းလြန္းခဲ့/တယ္ ဘယ္ေတာ့မ်ားေတြ႕ရမယ္ ... အိုး ... ေရး

အခ်စ္ဆိုတာ ဘုရားကေပးတဲ့ ဆုလာဘ္လား ငါ႔ရဲ႕ဘ၀နဲ႔ မထုိက္တန္တာ
အလင္းႏွစ္သန္းေပါင္းမ်ားစြာရယ္ ေ၀းလြန္တယ္
ဘယ္ေတာ့မ်ား အခ်စ္စစ္ေတြ႕ခြင့္ရပါ႔မလဲ မသိ

မာတိကာ သို႔ .....