မင္းပဲကုိယ္ခ်စ္တယ္

ကိုယ္တစ္ေယာက္တည္း ဒဏ္ရာနဲ႔ ဘယ္လိုဖံုးဖိထားေပမယ့္
ရင္ခြင္ထဲမ်ဳိသိပ္ရင္း တျဖည္းျဖည္းကၽြမ္းေလာင္ခဲ့
ကိုယ့္အေပၚအႏြံအတာခံတဲ့ သံေယာဇဥ္ အျဖဴကုိ သိမ္းဆည္းရင္း
မင္းကုိ တခ်ိန္ခ်ိန္ဖြင့္ေျပာမိမွာကို စိုးရိမ္ရင္း

မပူမပင္ မေၾကာင့္မၾကေနရလည္း သူငယ္ခ်င္းမင္းမွ မသိဘဲ
အရာရာ ၿပီးျပည့္စံုခဲ့လည္း သူငယ္ခ်င္းမင္းမွ မခ်စ္ဘဲ
သူငယ္ခ်င္း ..... အခ်စ္ေလး မင္းပဲ ကုိယ္ခ်စ္တယ္

အာ႐ံုထဲ မခံႏိုင္ခဲ့ ဘယ္လိုတားဆီးထားခဲ့လည္း
မျမင္ႏိုင္တဲ့ ရင္ခုန္ျခင္း ႀကိတ္မွိတ္ကုမရခဲ့
မင္းအေပၚ ေပ်ာ္၀င္ေနတဲ့စိတ္ေတြကုိ သိမ္းဆည္းရင္း ကိုယ့္ကုိ
တခ်ိန္ခ်ိန္ သူသိသြားမွာကုိ စုိးရိမ္ရင္း

မပူမပင္ မေၾကာင့္မၾကေနရလည္း သူငယ္ခ်င္းမင္းမွမသိဘဲ
အရာရာ ၿပီးျပည့္စံုခဲ့လည္း သူငယ္ခ်င္းမင္းမွမခ်စ္ဘဲ
သူငယ္ခ်င္း ..... အခ်စ္ေလး

မင္းပဲ ကိုယ္ခ်စ္ရင္း (စိုးရိမ္ခဲ့)
သူမ်ားဦးမွာလည္း (စိုးရိမ္ခဲ့)
ကိုယ္သိပ္ခ်စ္ေပမယ့္ ..... မင္းမသိေတာ့ .....

မာတိကာ သို႔ .....