မလြမ္းတဲ့ေဆး

ေဆးတစ္ခြက္ေပးပါ ကမၻာႀကီးရယ္
အေသြးအသားထဲမွာ လိုအပ္တယ္ အားလံုးေတြ႕ရင္ေပး
မလြမ္းတဲ့ေဆး မလြမ္းတဲ့ေဆး
ထိန္းလို႔မရပါ ရင္ထဲမွာ လြမ္းတဲ့စိတ္ေနရာယူလို႔လာ
အားလံုးေတြ႕ရင္ေပး မလြမ္းတဲ့ေဆး
ခ်စ္တတ္တဲ့အခါ အျဖစ္သည္းၾက မုန္းသြားတဲ့အခါ က်ိန္ဆဲၾက
အားလံုးေတြ႕ရင္ေပး မလြမ္းတဲ့ေဆး မလြမ္းတဲ့ေဆး

မာတိကာ သို႔ .....