အားလံုးအတြက္ PUNK! - Big Bag

နယ္ကၽြံျခင္း ေရး - ဟန္ထူးလြင္
ေျပာမွျဖစ္မယ္ ေရး - ဟန္ထူးလြင္
ရွင္းပစ္လိုက္ ေရး - ဟန္ထူးလြင္
အဆင္မေျပေသာခ်ာတိတ္မ်ား ေရး - ဟန္ထူးလြင္
ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေရး - ဟန္ထူးလြင္
အံေခ်ာ္ျခင္း ေရး - ဟန္ထူးလြင္
အမွတ္မရွိ ေရး - ဟန္ထူးလြင္
ေန၀င္သြားေသာဘ၀မ်ား ေရး - ဟန္ထူးလြင္
တကိုယ္ေကာင္းဆန္လိုက္သည္ ေရး - ဟန္ထူးလြင္
နီးနီးေလးနဲ႔ေ၀း ေရး - ဟန္ထူးလြင္
မလြမ္းတဲ့ေဆး ေရး - ဟန္ထူးလြင္
အားလံုးအတြက္ပန္႔ခ္ ေရး - ေ၀ဖုန္း

မာတိကာ သို႔ .....